Sidebar

Меню

Рубрика: Търговци

Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 5

Даване на безналични акции вместо изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 21

Решение № 238 от 21.01. 2015 г. НА ВКС, І т. о.
Действията на търговеца, състоящи се в задължаване на потребителя при упражняване на правото си на прекратяване на договора да подава предизвестие задължително по образец, да подава освен предизвестие и заявление за отказване от услугата само на място в търговския обект на оператора, и само при положение, че са платени всички задължения, представляват нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68в, ал. 1 във връзка с чл. 68з, т. 4 от Закона за защита на потребителите.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 32


Рубрика: Търговски сделки

Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 37


Рубрика: Облигационни отношения

Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право
авторски материал
Автор / източник: Рени Рикова
стр. 45

Решение № 200 от 22.12.2014 г. на ВКС, І т. о.
Наложените обезпечителни запори не са процесуална пречка за предявяване на искове, основаващи се на банкови гаранции, поради което не обуславят спиране на давността по чл. 115, ал. 1, б. „ж“, нито съставляват действия за принудително изпълнение по чл. 116, б. „в“ ЗЗД, прекъсващи давността.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Следва ли да подлежи на обжалване определението по чл. 288 ГПК?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 57


Рубрика: Несъстоятелност

Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Ралица Топчиева
стр. 67


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси от практиката, застъпени в становища на Агенцията по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Антиконкурентни практики, препятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Книги

  • Актуални

  • Очаквани