Sidebar

Меню

Очаквани заглавия

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Автор:
Валентина БАКАЛОВА

Срок на отпечатване:
септември 2019 г.

Цена за абонамент:

Безплатна доставка - при поръчка на стойност над 30,01 лв.**


Съдържание:

Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за устройство на територията, приети след 2015 г., основен акцент са измененията и допълненията, обнародвани в ДВ бр. 1 от 3.01.2019 г. Изложението обхваща въпросите, свързани с административноправния и вещноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания по ЗУТ и по специалните закони. Засегнати са актуални въпроси на промяна на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, ограниченията на собствеността във връзка с изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, уредени с последните изменения на ЗУТ от началото на 2019 г. Изданието включва и сравнителноправен анализ на новата уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в горски територии.

Специално внимание е отделено на новата правна уредба, уреждаща взаимоотношенията на държавните и общински органи и възложителите на нови строежи с експлоатационните дружества при осигуряване на изходни данни за проектиране на устройствените планове, съгласуването на проектите, както и условията за присъединяване на новите строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Засегнати са и промените в специалното законодателство, уреждащо съставните съгласувателни производства, които съпътстват одобряването на подробните устройствени планове, промяната на предназначението на земята с цел застрояване, както и въвеждането на ограничения на собствеността при реализацията на благоустройствените дейности.

В изданието е отделено внимание на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се въведоха промени в производството по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и изцяло новата уредба на поддържането им в актуално състояние, включително при непълноти и грешки, допуснати в производството по одобряването им.

Анализирана е съдебната и административна практика, очертаваща ключовото значение на административните режими, както и въпроси, свързани със защитата на правата и законните интереси на лицата, засегнати от актовете, издавани по ЗУТ.

Засегнати са актуални въпроси на отчуждаването за реализиране на мероприятия на държавата и общините, предвидени в подробен устройствен план, защита на правата на засегнатите собственици, както и практически проблеми при издирването на действителните собственици, връчване на отчуждителния акт и изплащане на дължимите обезщетения.

Целева аудитория: практикуващи юристи – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти и експерти в специализираните държавни органи – в структурите на МРРБ и ДНСК, в областните администрации, общините и кметствата; специалистите в корпоративните структури – инвеститори, проектантски звена, строителни предприятия; специалистите на свободна практика – предприемачи, проектанти, геодезисти и архитекти, както и граждани, проявяващи интерес към инвестиционния и строителния процес.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Доставка**
Безплатна доставка:
- При поръчка на стойност над 30,01 лв;
- При плащане по банков път - независимо от стойността на поръчката. Извършва се чрез "Български пощи" ЕАД.
- При доставка от търговски представител на ИК "Труд и право".

Доставка за сметка на получателя:
- При поръчка на стойност под 30,01 лв., доставката се извършва чрез куриер (Speedy).
Цената за доставка на територията на България, на пратки с тегло до 1 кг. е от порядъка на 6,50 лв.
Цената за доставка на територията на София е от порядъка на 4,50 лв.

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани