Книги Книги в продажба Уредба на трудовите отношения в предприятието. Вътрешни актове. Процедури и приложни документи

Уредба на трудовите отношения в предприятието. Вътрешни актове. Процедури и приложни документи

Автори:
Величка МИКОВА, Инж. Веселин ЦОНЕВСКИ, Емилия БАНОВА, Ина АХМЕДОВА, Снежана СТАНЧЕВА, Стефанка СИМЕОНОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Чавдар ХРИСТОВ

Обем: 832 стр.
ISBN: 978-954-608-167-4
Цена: Изчерпана наличност

Тази книга съдържа практически всички административно-правни процедури, вътрешни актове и приложни документи по уреждане на трудовите отношения в предприятията и учрежденията. Разработени са 95 процедури, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение; работното време, почивките и отпуските; специалната закрила на някои категории работници и служители; колективното договаряне; уреждането на индивидуалните и колективните трудови спорове; информирането и консултирането на работниците и служителите и гарантираните им вземания при несъстоятелност на работодателя; защитата от дискриминация и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правно основание, участници (страни), предварителни условия, действия в хронологичен ред, възможни усложнения и допълнения, отказ и обжалване, правни последици.
Към всяка от процедурите са приложени примерни вътрешни актове и образци на съответните приложни документи.


Съдържание на книгата

Раздел първи
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Процедура № 1 - Участие на работещите в подготовката на вътрешни актове на предприятието
Приложни документи
Покана до органите на синдикалната организация за участие в подготовката на вътрешен акт
Писмо-отговор до работодателя

Процедура № 2 - Свикване, ред на работа и вземане на решения от общото събрание на работниците и служителите
Приложни документи
Покана за свикване на общо събрание на работниците и служителите
Протокол от проведено общо събрание на работниците и служителите

Процедура № 3 - Колективно преговаряне и сключванена колективен трудов договор в предприятието
Приложни документи
Искане от синдикатите до работодателя за предоставянена информация за сключване на КТД
Покана от синдикалната организация до работодателя за започванеи водене на колективно преговаряне за сключване на КТД
Уведомление от работодателя до синдикалната организация за поименния състав на работната група и началото на колективните преговори
Искане от работодателя до синдикалната организация за предоставяне на информация за действителния брой на членовете й
Удостоверение за представителност на синдикална организация
Протокол от учредително събрание на синдикална организация
Протокол от заседание на страните в колективното преговаряне 52Колективен трудов договор в предприятие (примерно съдържание)

Процедура № 4 - Изменение на колективния трудов договор
Приложни документи
Предложение на синдикална организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на КТД
Уведомление от работодателя до синдикалната организация за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на КТД
Протокол от заседание на страните в колективното преговарянеза изменение на КТД
Допълнително споразумение към КТД
Заявление от синдикална организация и/или работодател до Дирекция “Областна инспекция по труда” за вписване на допълнително споразумение към КТД

Процедура № 5 - Вписване на колективен трудов договор
Приложни документи
Заявление от председателя на синдикалната организация до Дирекция “Областна инспекция по труда” за вписване на КТД на ниво предприятие

Процедура № 6 - Присъединяване на работник или служител към сключения колективен трудов договор
Приложни документи
Заявление до работодателя или до ръководството на синдикална организация, страна по договора, за присъединяване към КТД

Процедура № 7 - Сключване на трудов договор без определен срок
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор без определен срок
Образец на трудов договор без определен срок
Уведомление по чл. 62, ал. 4 КТ
Придружително писмо

Процедура № 8 - Сключване на трудов договор с определен срок
(срочен трудов договор)
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)

Процедура № 9 - Учредяване на трудово правоотношение, възникнало въз основа на избор
Приложни документи
Съгласие за заемане на изборна длъжност
Протокол за произведен избор
Съобщение до кандидата, спечелил избора
Съобщение до всеки един от кандидатите, които не са спечелили избора
Споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда

Процедура № 10 - Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
Приложни документи
Заповед за определяне на конкурсна длъжност
Обявление за откриване на конкурс за заемане на конкурсна длъжност
Заповед за подготовка и провеждане на конкурс
Съобщение за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса
Съобщение за отказ
Протокол за резултатите от проведен конкурс
Съобщение до лицето, спечелило конкурса

Процедура № 11 - Сключване на трудов договор със срок за изпитване
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор със срок за изпитване
Образец на трудов договор със срок за изпитване

Процедура № 12 - Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател
Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ (примерен образец)
Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

Процедура № 13 - Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (външно съвместителство)
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател
Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ (примерен образец)
Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

Процедура № 14 - Сключване на трудов договор за работа до пет дни в месеца
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор за работа до пет дни в месеца
Трудов договор за работа до пет дни в месеца

Процедура № 15 - Уведомяване на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
Приложни документи
Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 КТ

Процедура № 16 - Начало на изпълнението на трудовото правоотношение (встъпване в длъжност)
Приложни документи
Акт за встъпване в длъжност

Процедура № 17 - Връчване на длъжностна характеристика
Приложни документи
Длъжностна характеристика
Акт за връчване/получаване на длъжностна характеристика

Процедура № 18 - Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Приложни документи
Заповед за едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Уведомително писмо по чл. 130, ал. 2 КТ

Процедура № 19 - Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

Приложни документи
Молба (заявление) за изменение на трудовото правоотношениепо взаимно съгласие
Молба (заявление) за изменение на мястото и характера на работата
Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Допълнително споразумение за изменение на мястото и характера на работата

Процедура № 20 - Изменение на мястото и характерана работата от работодателя
Приложни документи
Заповед за изменение на мястото и характера на работатапоради производствена необходимост или престой
Заповед за изменение на мястото и характера на работатапри непреодолими причини

Процедура № 21 - Командироване на работниции служители в страната и чужбина
Приложни документи
Заповед за командироване в страната
Заповед за командироване в чужбина
Отчет за извършена работа
Заявление за съгласие на работника
Споразумение за командироване
Заявление за съгласие на работодателя

Процедура № 22 - Удължаване на работното време и компенсиране чрез съответното му намаляване
Приложни документи
Протокол за проведена консултация между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТза удължаване на работното време
Заповед за въвеждане на удължено работно време
Уведомление до Дирекция “Областна инспекция по труда” за въвеждане на удължено работно време
Съгласие от работник или служител, който ползва закрилаза работа при удължено работно време
Заповед на работодателя за компенсиране на удълженото работно време
Уведомление от работника или служителя до работодателяза компенсиране на удълженото работно време
Заповед на работодателя за определяне на длъжностното лице, което вписва данните в специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време
Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време

Процедура № 23 - Установяване на намалено работно време
Приложни документи
Протокол за предварителни консултации между работодателя и представители на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, службата по трудова медицина и комитета/групата по условия на труд за определяне на работниците и служителите с право на намалено работно време
Заповед на работодателя за определяне на работниците и служителите с право на намалено работно време

Процедура № 24 - Въвеждане на непълно работно време по споразумение на страните по трудовото правоотношение
Приложни документи
Предложение от работодателя до работника или служителя за работа (на същата или друга длъжност) при непълно работно време
Съгласие на работника или служителя с предложениетона работодателя за работа при непълно работно време
Допълнително споразумение между страните по трудовотоправоотношение за работа при непълно работно време

Процедура № 25 - Въвеждане на непълно работно време едностранно от работодателя след съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ
Приложни документи
Протокол за съгласуване между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за въвеждане на непълно работно време 233
Заповед за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя

Процедура № 26 - Определяне на категориите работниции служители с ненормиран работен ден
Приложни документи
Протокол за консултации между работодателя и представителина синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Списък на категориите работници и служителис ненормиран работен ден

Процедура № 27 - Сумирано изчисляване на работното време
Приложни документи
сумирано изчисляване на работното време

Процедура № 28 - Полагане на извънреден труд
Приложни документи
Заповед на работодателя за полагане на извънреден труд
Съгласие за полагане на извънреден труд от работниции служители, които ползват закрила
Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд
Заповед на работодателя за заплащане на извънреден труд
Специална книга за отчитане на извънредния труд
Съобщение (уведомление) от работодателя до Дирекция
“Областна инспекция по труда” за отчитане на положен извънреден труд

Процедура № 29 - Ползване на редовен платен годишен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя за ползванена редовен платен годишен отпуск
Разрешение на работодателя за ползването на редовенплатен годишен отпуск от работника или служителя
Заповед на работодателя за отлагане ползването на редовния платен годишен отпуск от работника или служителя

Процедура № 30 - Ползване на редовен платен годишен отпуск без съгласието на работника или служителя
Приложни документи
Покана от работодателя до работника или служителя
Покана от работодателя до всички работници и служители
Молба от работника или служителя за ползване на платен годишен отпуск
Заповед на работодателя за предоставяне ползванетона редовен платен годишен отпуск

Процедура № 31 - Прекъсване ползването на редовенплатен годишен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя за прекъсванеползването на платения годишен отпуск
Молба от работника или служителя до работодателя за ползване остатъка от прекъснатия платен годишен отпуск
Предложение от работника или служителя, или от работодателяза прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Процедура № 32 - Отлагане ползването на редовен платен годишен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя до работодателя за отлагане ползването на платения годишен отпуск
Заповед на работодателя за отлагане ползванетона платения годишен отпуск

Процедура № 33 - Ползване на отложен редовен платен годишен отпуск без съгласието на работодателя
Приложни документи
Уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отложен редовен платен годишен отпуск

Процедура № 34 - Ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Приложни документи
Молба-уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Процедура № 35 - Ползване на отпуск през време на учебно-мобилизационно мероприятие
Приложни документи
Молба от работника или служителя до работодателя за ползване на отпуск за участие в учебно-мобилизационно мероприятие
Разрешение за ползване на отпуск през време на учебно-мобилизационно мероприятие
Удостоверение за заплащане на дните на участие в учебно-мобилизационно мероприятие

Процедура № 36 - Отпуск на синдикални дейци
Приложни документи
Заявление-уведомление за ползване на отпуск за осъществяванена синдикална дейност
Специална книга за отчитане на ползвания от работника или служителя отпуск за синдикална дейност

Процедура № 37 - Неплатен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя до работодателя за ползване на неплатен годишен отпуск
Разрешение на работодателя за ползване на неплатен отпускот работника или служителя

Процедура № 38 - Ползване на служебен и творчески отпуск
Приложни документи
Индивидуално споразумение за ползване на служебен или творчески отпуск
Заявление за ползване на служебен или творчески отпуск
Заповед за ползване на служебен или творчески отпуск
Заявление за ползване на отпуск от щатни изборни синдикални дейци
Споразумение за ползване на правото на отпуск от работник или служител, който е член на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество

Процедура № 39 - Ползване на отпускпри временна неработоспособност
Приложни документи
Декларация за придружаване на болен член от семейството

Процедура № 40 - Ползване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Приложни документи
Заповед за ползване на отпуск поради бременност и раждане
Заявление до работодателя за ползване на отпускв размер на остатъка до 410 дни
Декларация за ползване на отпуск в размер на остатъка до 410 дни
Декларация от бащата за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Акт за смърт
Декларация от настойника за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Удостоверение за настойничество
Уведомление за предсрочно прекратяване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Заявление от бащата за ползване на отпуска
Декларация от бащата/осиновителя за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ
Заявление от майката за оттегляне на съгласието
Заявление от бащата до предприятиетоза прекратяване на отпуска
Заявление от майката/осиновителката до предприятието за прекратяване на отпуска

Процедура № 41 - Ползване на отпуск от бащата при раждане на дете
Приложни документии
Заявление от бащата за ползване на отпуск при раждане
Декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство
Заповед за ползване на отпуск от бащата при раждане
Заявление от бащата за прекратяване на отпуска при раждане

Процедура № 42 - Ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Приложни документи
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Декларация за липса на пречки за ползването на отпуска по чл. 46, ал. 2 НРВПО
Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление от майката за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Уведомление за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от правоимащо лице
Декларация за съгласие за ползване на отпуск за отглеждане на малко дете от друго лице
Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът)
Заявление от правоимащо лице за прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление на майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от приемен родител

Процедура № 43 - Ползване на неплатен отпускза отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Процедура № 44 - Ползване на отпуск за кърменеи хранене на малко дете
Приложни документи
Молба за ползване на отпуск за кърмене и хранене на дете

Процедура № 45 - Ползване на неплатен отпускза отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Приложни документи
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Удостоверение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Съгласие за ползване на целия отпускот 12 месеца от единия родител
Декларация от настойника за съгласие за ползване отпусказа отглеждане на дете до 8-годишна възраст от друго лице
Декларация за ползване на отпуск за отглеждане на детедо 8-годишна възраст от родител, който сам се грижи за отглеждането му
Декларация за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от майката/бащата (осиновителката/осиновителя)

Процедура № 46 - Ползване на платен отпуск за обучение
Приложни документи
Искане на съгласие от работодателя за продължаванена образованието на работника или служителя
Съгласие на работодателя за обучение на работника или служителя
Уведомление за ползване на учебни отпуски
Заповед за ползване на учебни отпуски

Процедура № 47 - Ползване на отпуск за приемен изпитв учебно заведение

Процедура № 48 - Ползване на неплатен отпуск за обучение

Процедура № 49 - Налагане на дисциплинарни наказания
Приложни документи
Пълномощно на работодателя за възлагане на дисциплинарна власт на други лица
Докладна записка от непосредствения ръководител до работодателя за извършено дисциплинарно нарушение от работника или служителя
Писмо-искане от работодателя до работника или служителя за даване на обяснения
Заповед на работодателя за дисциплинарно наказание
Заповед на работодателя за дисциплинарно уволнениена работника или служителя

Процедура № 50 - Предсрочно заличаванена дисциплинарни наказания
Приложни документи
Заповед за предсрочно заличаванена дисциплинарно наказание

Процедура № 51 - Временно отстраняване от работа
Приложни документи
Заповед за временно отстраняване от работа

Процедура № 52 - Вътрешно заместване на отсъстващ работник или служител
Приложни документи
Предложение за вътрешно заместване
Споразумение за изпълнение на длъжност по заместване
Споразумение за изпълнение на длъжност по основно трудовоправоотношение и на длъжност по заместване

Процедура № 53 - Издаване на извлечение от ведомости за изплатени или неизплатени възнаграждения или обезщетения
Приложни документи
Заявление за издаване на извлечение от ведомостите за заплати
Извлечение от ведомостите за заплати
Молба до Дирекция “Областна инспекция по труда” относно отказ за издаване на извлечение от ведомостите за заплати

Процедура № 54 - Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
Приложни документи
Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност
Възражение до работодателя относно оспорване на заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност

Процедура № 55 - Информиране на работниците и служителите при промяна на работодателя
Приложни документи
Покана до работниците или служителите, или до техните представители за провеждане на среща за уведомяване за промяна в статута на предприятието
Покана до синдикалните организации и представителите на работниците или служителите, избрани по реда на чл. 7, ал. 2 КТ, за провеждане на консултативна среща
Споразумение за избягване и ограничаване на негативните последици за работниците и служителите от промяна в статута на предприятието

Процедура № 56 - Реализация на правото на информиране на работниците и служителите
Приложни документи
Искане-заявление от работника или служителя за предоставяне на информация съгласно чл. 130, ал. 4 КТ
Отговор по направено искане за предоставяне на информация по чл. 130, ал. 4 КТ
Искане-заявление от работника или служителя за предоставяне на документи съгласно чл. 128а, ал. 1 КТ
Отговор по направено искане за предоставяне на документи по чл. 128а, ал. 1 КТ
Информация за свободните работни места и длъжности 467

Процедура № 57 - Издаване на характеристика или препоръка
Приложни документи
Искане-заявление от работника или служителя за предоставяне на професионална характеристика или препоръка
Характеристика на професионалните качества
Препоръка за кандидатстване за работа

Процедура № 58 - Консултиране и информиранепри масови уволнения
Приложни документи
Покана до синдикалните организации и представителитена работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТза провеждане на консултации
Информационно писмо до синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ относно предстоящите масови уволнения
Споразумение с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за избягване или ограничаване на масово уволнение

Процедура № 58 - Консултиране и информиране при масови уволнения
Приложни документи
Покана до синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за провеждане на консултации
Информационно писмо до синдикалните организации  и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ относно предстоящите масови уволнения
Споразумение с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за избягване или ограничаване на масово уволнение

Процедура № 59 - Задължения на работодателя и работника за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
Приложни документи
Предложение на работодателя до работника или служителя за вземане на участие в курс за повишаване на професионалната му квалификация - чл. 228а КТ (примерен образец)
Заповед за включване в курс за поддържане/повишаване на квалификацията (примерен образец)

Процедура № 60 - Прекратяване на трудов договор на общи основания
Приложни документи
Предложение за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие до другата страна
Отговор на уведомената страна до предлагащата прекратяване по взаимно съгласие страна
Акт за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Уведомление за прекратяване на трудово правоотношение поради изтекъл срок, или поради завръщане на замествания титуляр
Изявление от работника или служителя до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок, завръщане на замествания титуляр, или завършване на определената работа 496
Акт за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок

Процедура № 61 - Прекратяване на трудов договор от работника или служителя с предизвестие
Приложни документи
Предизвестие от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор
Заявление за оттегляне на предизвестието
Акт за прекратяване на трудовия договор
Заявление за прекратяване при неспазен срок на предизвестие

Процедура № 62 - Прекратяване на трудов договор от работника или служителя без предизвестие
Приложни документи
Заявление от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор
Акт за прекратяване на трудовия договор

Процедура № 63 - Прекратяване на трудовия договорпо инициатива на работодателя с предизвестие
Приложни документи
Предизвестие от страна на работодателя
Акт за прекратяване на трудовия договор

Процедура № 64 - Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя без предизвестие
Приложни документи
Предложение от работодателя до трудоустроения работник или служител
Акт за прекратяване на трудовия договор на работника или служителя от работодателя

Процедура № 65 - Прекратяване на трудов договор от работодателя срещу уговорено обезщетение
Приложни документи
Предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор
Отговор на предложение за прекратяване на трудовия договор -неприето предложение
Отговор на предложение за прекратяване на трудовия договор -прието предложение
Акт за прекратяване на трудовия договор
Заявление до работодателя с оглед възстановяване на трудовия договор при неплатено в срок обезщетение

Процедура № 66 - Прекратяване на трудово правоотношение, възникнало чрез избор
Приложни документи
Акт за прекратяване на трудово правоотношение поради изтичане на срока, за който е избрано лицето
Решение за отзоваване 536
Акт за прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие от съответното избирателно тяло
Решение от съответното избирателно тяло за прекратяване на трудово правоотношение
Акт за прекратяване на трудово правоотношение по общия ред

Процедура № 67 - Даване на разрешение от Инспекцията по труда в случаите на закрила при уволнение
Приложни документи
Искане за представяне на информация относно закрила при уволнение
Искане на разрешение за уволнение от ИА “ГИТ”
Разрешение или отказ за уволнение от ИА “ГИТ”
Искане за получаване на мнение от съответната териториална експертна лекарска комисия

Процедура № 68 - Даване на съгласие от синдикален орган в случай на закрила при уволнение
Приложни документи
Искане от работодателя до работника или служителя за представяне на информация относно наличието на закрила при уволнение на синдикален деец
Съгласие на синдикален орган в случай на закрила при уволнение на синдикален деец
Искане от работодателя до съответния синдикален орган за даване на съгласие за уволнение на работник или служител, синдикален деец
Искане от работодателя до синдикалното ръководство на синдикалната организация в предприятието за даване на съгласие за уволнение на работник или служител, синдикален деец

Процедура № 69 - Оспорване на законността на уволнението от работника или служителя пред работодателя
Приложни документи
Жалба за преразглеждане на уволнението
Заповед за отмяна на уволнението

Процедура № 70 - Възстановяване на предишна работа на работник или служител от работодателя или съда
Приложни документи
Заявление до работодателя

Процедура № 71 - Издаване на трудова книжка при първоначално започване на работа
Приложни документи
Удостоверителна декларация за първоначално постъпване на работа
Образец на трудова книжка на ЕТ “Дарт - Силвия Арсова”
Дневник за издаване на трудови книжки
Декларация за получена трудова книжка
Декларация за съхранение на трудовата книжка у работодателя

Процедура № 72 - Издаване на нова трудова книжка от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при изгубване или унищожаване 576
Приложни документи
Удостоверение по образец за издаване на нова трудова книжка
Молба-декларация за изгубена трудова книжка по вина на работника
Молба-декларация за изгубена трудова книжка по вина на работодателя

Процедура № 73 - Оформяне и предаване на трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение
Приложни документи
Писмо до работника или служителя за предоставяне на трудова книжка
Съгласие на работника или служителя
Писмо за получаване на трудова книжка от работника или служителя

Процедура № 74 - Постъпване на работа на непълнолетни лица
Приложни документи
Молба за постъпване на работа от непълнолетно лице
Искане от работодателя до Дирекция “Областна инспекция по труда” за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица
Уведомление от работодателя до непълнолетния работник или служител

Процедура № 75 - Трудоустрояване на бременна работничка или служителка
Приложни документи
Молба до работодателя за изпълнение на предписанието на здравните органи за трудоустрояване на бременната работничка или служителка
Заповед за трудоустрояване на бременна работничка или служителка

Процедура № 76 - Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Приложни документи
Заповед на работодателя за създаване на комисия за определяне на подходящите места за трудоустрояване
Списък на работните места и длъжности за трудоустрояване
Молба до работодателя за изпълнение предписанието на здравните органи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Заповед за трудоустрояване на лице с намалена работоспособност

Процедура № 77 - Провеждане на непосредствени преговори за уреждане на колективен трудов спор в предприятие
Приложни документи
Подписка за предявяване на искания пред работодателя
Искания до работодателя
Писмо-отговор до работниците и служителите
Протокол от заседание на преговарящите страни по колективен трудов спор
Споразумение за решаване на колективен трудов спор

Процедура № 78 - Провеждане на посредничество за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Приложни документи
Искане за определяне на посредник
Искане за определяне на посредник с копие до другата страна по спора
Заявление за съгласие

Процедура № 79 - Провеждане на арбитраж за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Приложни документи
Споразумение за отнасяне решаването на колективния трудов спор пред Националния институт за помирение и арбитраж чрез арбитраж
Искане за образуване на арбитражно производство
Искане до Националния институт за помирение и арбитраж въпросът да бъде решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия

Процедура № 80 - Провеждане на стачка в предприятие или поделение на предприятие
Приложни документи
Подписка на работниците и служителите
Протокол от общо събрание на работниците и служителите за вземане на решение за обявяване на стачка
Уведомително писмо до работодателя или негов представител
Споразумение за минимални дейности

Раздел втори
ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Процедура № 81 - Избиране на представители по чл. 7а от Кодекса на труда от общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците) 654
Приложни документи
Протокол по чл. 7а, ал. 1 КТ от проведено общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) за подготвка на избор на представители на работниците и служителите 657
Уведомление до работодателя от общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците) за избраните представители по чл. 7а, ал. 1 КТ

Процедура № 82 - Определяне на представители по чл. 7а КТ от синдикални организации
Приложни документи
Протокол по чл. 7а, ал. 2 КТ от проведено общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) за предоставяне правото на определяне на представители на работниците и служителите на синдикална организация
Уведомление до работодателя от синдикална организация за определените представители по чл. 7а, ал. 2 КТ

Процедура № 83 - Самоорганизиране на представителите по чл. 7а от Кодекса на труда
Приложни документи
Протокол от проведено учредително събрание на избраните представители на работниците и служителите по чл. 7а КТ

Процедура № 84 - Сигнализиране на инспекцията по трудапри нарушаване правата на работниците и служителите по информиране и консултиране
Приложни документи
Сигнал до Дирекция “Областна инспекция по труда” за неспазване на разпоредби на КТ, свързани с информиране и консултиране на работниците и служителите

Процедура № 85 - Сключване на споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ
Приложни документи
Споразумение по чл. 130г КТ между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ

Раздел трети
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Процедура № 86 - Информиране на работниците и служителите от работодателя за правата им по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Приложни документи
Уведомление от работодателя до представителите на работниците и служителите в предприятието относно обнародването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Обява на работодателя до работниците и служителите в предприятието относно обнародването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Съобщение на работодателя до работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 в предприятието относно обнародването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Молба-декларация за получаване на гарантираното вземане
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Констативен протокол на контролните органи на НОИ
Декларация по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Декларация по чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Възражение от работника (служителя) до работодателя за оспорване на данните, посочени в справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове

Процедура № 87 - Отпускане и изплащане на гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Приложни документи
Молба-декларация за отпускане на гарантирано вземане
Уведомление от ТП на НОИ за констатирани неточности в молбата-декларация за отпускане на гарантирани вземания или за липсващи документи към нея
Разпореждане на директора на фонд “ГВРС” за отпускане и изплащане на гарантирано вземане от ТП на НОИ
Разпореждане на директора на фонд “ГВРС” за отказ за изплащане на гарантирано вземане от ТП на НОИ
Справка за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори
Заявление до ТП на НОИ от наследниците на починал правоимащ работник или служител

Раздел четвърти
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Процедура № 88 - Защита пред Комисията за защита от дискриминация в случаи на дискриминация при упражняване правото на труд
Приложни документи
Жалба до Комисията за защита от дискриминация от лице, подложено на дискриминация
Сигнал до Комисията за защита от дискриминация от физическо или юридическо лице
Декларация към жалба или сигнал до Комисията за защита от дискриминация
Уведомление за изготвяне на решение от Комисията за защита от дискриминация
Решение на Комисията за защита от дискриминация

Процедура № 89 - Защита пред работодателя в случай на осъществен тормоз спрямо работник или служител
Приложни документи
Оплакване от работник или служител до работодателя, по чл. 17 от Закона за защита от дискриминация
Заповед на работодателя за проверка по оплакване на работник за осъществяван тормоз на работното място, включително сексуален, от друг работник
Протокол за извършeна проверка по повод оплакване на работник за осъществен акт на тормоз на работното място спрямо него от друг работник
Споразумение за сътрудничество между работодателя и синдикатите относно предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място

Раздел пети
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Процедура № 90 - Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
Приложни документи
Заповед за извършване оценка на риска
Програма за оценяване на риска
Списък на нормативните актове и информационните източници, ползвани при извършване оценка на риска
Списък на работните места и групите работници, изложени на опасност
Карта за оценка на риска на работните места
Списък на утвърдените мерки за намаляване или ограничаване на риска
Заповед за утвърждаване на списък на меркитеза предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска

Процедура № 91 - Установяване на трудова злополука
Приложни документи
Протокол за трудова злополука
Декларация за трудова злополука (обр. О-11/2006/НОИ)
Примерни мерки, които следва да се предприемат след настъпване на трудова злополука
Протокол от разследване на трудова злополука от ТП на НОИ
Разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова
Регистър на трудовите злополуки 784
Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки

Процедура № 92 - Реализация на функциите на длъжностните лица
(специализираните служби) по безопасност и здраве при работа
Приложни документи
Годишен план за работата на длъжностното лице по здраве и безопасност при работа
Протокол за извършена проверка (примерен)
Доклад до работодателя за запознаване с констатирани нарушения и предложени мерки
Анализ на дейността и състоянието на здравословните и безопасни условия на труд

Процедура № 93 - Организиране на дейността на комитетите (групите) по условия на труд
Приложни документи
Протокол от проведено общо събрание на работещите за избор на представители на работещите по без опасности здраве при работа в КУТ
Заповед за определяне на представителите на работодателя в КУТ
Учредителен протокол за изграждане на КУТ
Удостоверение за извършено първоначално обучение на представителите на работещите по безопасности здраве при работа в КУТ/ГУТ
План за работата на комитета (групата) по условия на труд
Протокол от заседание на комитета (групата) по условия на труд

Процедура № 94 - Осигуряване на лични предпазни средства на работещите
Приложни документи
Оценка на професионалния риск и на необходимите мерки
(примерна)
Списък на личните предпазни средства (примерен)
Предназначение на филтрите
Списък на категориите работници и служители, на които се полагат ЛПС
Личен картон за зачисляване и отчет на ЛПС
Заповед за определяне на местата за съхранение на ЛПС за действия при аварии (примерна)

Процедура № 95 - Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина
Приложни документи
Писмо-предложение за получаване на оферта за обслужване от служба по трудова медицина
Договор за обслужване от служба по трудова медицина
Приемо-предавателен протокол