Книги Книги в продажба Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот

Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот

Автор:
Александър ГЕОРГИЕВ

Обем: 696 стр.
ISBN 978-954-608-200-8
Цена: Изчерпана наличност

Второ преработено и допълнено издание

  • Коментар на нормативната уредба
  • Казуси и правни решения
  • Анализ на съдебната практика

Целева аудитория: практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти, юридически консултанти; специализирани държавни структури, общини и областни администрации; фирми за недвижими имоти.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

Списък на използваните съкращения
Предговор към първото издание
Предговор към второто издание

Глава първа
ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И СЪСОБСТВЕНОСТ


Нарушаване на правата на съсобственика от страна на друг съсобственик
Общи правила за съдебните производства, в които страна са съсобствениците на обща вещ
Особени правила, приложими спрямо съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
Приложение на разпоредбата на чл. 33 ЗС при продажба на съсобствен недвижим имот
Някои установени от закона срокове във връзка със съсобствеността
Срок по чл. 33, ал. 2 ЗС
Срок по чл. 33, ал. 3 ЗС
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съсобствеността

Глава втора
ВИДОВЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА


Ограничения на правото на собственост в широк смисъл
Ограничения на правото на собственост в тесен смисъл
Някои установени от закона срокове, свързани с отпадане на ограничения върху собствеността
Срок по чл. 59, ал. 1 ЗС
Срок по чл. 59, ал. 2 ЗС
Срок по чл. 59, ал. 3 ЗС
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с ограниченията на правото на собственост

Глава трета
EТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Режим на общите части в сградата – етажна собственост
Прилежащи помещения към самостоятелни обекти в етажната собственост
Представителна власт на управителя на етажната собственост
Отчитане на използването на вода в етажната собственост
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на етажната собственост

Глава четвърта
ПРАВО НА СТРОЕЖ

Учредяване на право на строеж
Особености при учредяване на право на строеж в съсобствен недвижим имот
Делимост на правото на строеж
Приложение на чл. 33 ЗС при продажба на право на строеж
Прекратяване и погасяване на правото на строеж
Някои установени от закона срокове, свързани с правото на строеж
Срок по чл. 65 ЗС
Срок по чл. 67 ЗС
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с правото на строеж

Глава пета
ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ


Права на добросъвестния владелец по чл. 71 ЗС
Права на държателя при извършени от него подобрения в недвижимия имот
Някои установени от закона срокове, свързани със защита на правата на владелеца или държателя
Срокове по чл. 75 ЗС
Срок по чл. 76 ЗС
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с владението и държането

Глава шеста
ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ

Придобиване на държавен имот по давност
Действие на придобивната давност при условията на съпружеска имуществена общност
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с придобивната давност

Глава седма
СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ И ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО НА СЪПРУЗИТЕ

Преобразуване на лично имущество на съпруг през време на брака
Процесуални правила при доказване на преобразуването на лично имущество
Оспорване по реда на чл. 24 ск на извършено от другия съпруг разпореждане с недвижим имот, включен в обема на съпружеската имуществена общност.
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съпружеската имуществена общност и личното имущество на съпрузите

Глава осма
НАСЛЕДЯВАНЕ


Наследяване на земеделски земи
Наследяване и придобивна давност
Продажба на наследство
Наследяване на предприятието на ЕТ
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с наследствените отношения

Глава девета
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Продажба на недвижим имот от дружество с ограничена отговорност
Разпореждане с имущество на акционерно дружество
Защита на правата на акционерите при преобразуване на акционерно дружество чрез отделяне
Защита на кредиторите срещу разпоредителни действия и сделки с имущество на търговското дружество в производство по несъстоятелност
Имуществена обособеност на клон на търговец
Действия без представителна власт от името на търговец
Разпределение на имуществото след прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с изложените проблеми на разпореждането с имущество на юридически лица

Глава десета
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Правна сила на решението за възстановяване на земеделски земи
Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случаите когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
Спорни хипотези в приложението на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Сервитути върху земеделски земи
Защита на правата на собственика на земеделски земи
Делба на земеделски земи
Преминаване на ипотеката върху новообразувания имот вследствие на извършено уедряване на земеделски земи
Някои установени от закона срокове за упражняване на права върху земеделски земи и за протичане на свързаните с това административни производства
Срокове по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ
Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ
Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ
Сроковете във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Сроковете във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
Сроковете в производството по ЗСПЗЗ за замяна на земи от държавния и общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на земеделските земи

Глава единадесета
ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

Вещноправен статут на линейните енергийни обекти
Правни проблеми във връзка с приложението на НСЕО
Разрешителен режим за извършване на сделки с енергийни обекти
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на енергийните обекти

Глава дванадесета
ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Обща характеристика на ревандикационния иск по чл. 108 ЗС.
Предявяване чрез трети лица
Действие на осъдителното решение по чл. 108 ЗС във връзка с отмяната на издаден за имота констативен нотариален акт
Процесуално представителство между сънаследниците в съдебните производства по възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ
Защита на владението с иск по чл. 38а ЗЖСК
Защита на собствеността върху лично имущество на съпруг, придобито през време на брака
Защита на собствеността, възникнала по силата на приращение към недвижим имот
Защита на собствеността, възникнала при преработка на чужда вещ
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със защитата на собствеността

Глава тринадесета
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Осъществяване на принудително изпълнение върху имущество и вземания на ненавършили пълнолетие лица
Несеквестируемо имущество на едноличния търговец
Плодовете и необраните насаждения като обект на принудително изпълнение
Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с принудителното изпълнение

Глава четиринадесета
ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Предпоставки за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Резюмета на актове от съдебната практика във връзка с производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Указател на разглежданите в казусите нормативни текстове

Указател на включените в книгата резюмета на актове на съдебната практика