Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 847

( 26.06.2012 - 29.06.2012 )

Нормативни актове

Граждански процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Закон за частните съдебни изпълнители - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Класификатор на длъжностите в администрацията - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба № 24 от 7.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия" - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за документите за заемане на държавна служба - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за служебното положение на държавните служители - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за структурата и организацията на работната заплата - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 193 на МС от 12.10.1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на страната и за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 214 на МС от 27.08.2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 230 на МС от 25.09.2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 293 на МС от 1.12.2008 г. за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 323 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Решение № 7 на КС на РБ от 19.06.2012 г. по Конституционно дело № 2 от 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на външните работи - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 0412-98 от 10.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94ЕЕ-154 от 14.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94ГГ-40 от 06.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-487 от 10.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда през 2011 година
(административна практика)

Писмо № 06-132 от 21.04.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 67-3/23.04.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-184 от 09.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Издаване и заверяване на осигурителни книжки
(административна практика)

Писмо № 94ПП-263 от 20.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 9104-237 от 11.05.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Право на представително работно облекло на държавните служители
(авторски материал)

Необходимостта от подаване на заявление от работник или служител за отлагане ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, когато срокът на трудовия договор изтича в края на януари на същата година
(авторски материал)

Отпускане на добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (т.нар. “вдовишка добавка”) от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер
(авторски материал)

Промени в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители
(авторски материал)

преоДоляване на ранното отпадане от училищната система и образователни постижения - Партньорска проверка на шест държави-членки на Европейския съюз
(авторски материал)

Промени в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на нои за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
(авторски материал)

Стартират нови процедури по приоритетни оси 1 и 2
(авторски материал)

Има ли значение възрастта на работника или служителя за индивидуалното трудово правоотношение
(авторски материал)

Въпроси на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200-202 КТ в практиката на Върховния касационен съд през периода 2008-2011 г.
(авторски материал)

Сключване на срочен трудов договор за определено време
(авторски материал)

Промяна в трудовия договор се прави само писмено
(авторски материал)

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
(авторски материал)

Промени в Закона за държавния служител, в сила от 1 юли 2012 г.
(авторски материал)

Помощи за пострадалите от земетресението на 22 май 2012 г. в Софийска и Пернишка област
(авторски материал)

Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
(авторски материал)

Работата с наряд – Като изискване за безопасност
(авторски материал)

Може да упълномощите близък да получи заплатата Ви
(авторски материал)

Здравословни и безопасни условия на труд в строителството
(авторски материал)

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
(авторски материал)

Стачката - Правна уредба и характеристики
(авторски материал)

След майчинство работното време може да се промени
(авторски материал)

Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск
(авторски материал)

Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на „гъвкави“ стратегии
(авторски материал)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2012 г. - 28 юни 2012 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Тълкувателно решение № 2/2010 от 06.06.2012 г. на ОСТК на ВКС
(съдебна практика)

Представяне на компонентите на другия всеобхватен доход според промените на МСС 1 Представяне на финансови отчети
(авторски материал)

За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 4/2012
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 5/2012
(авторски материал)

Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
(авторски материал)

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
(авторски материал)

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
(авторски материал)

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
(авторски материал)

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура
(авторски материал)

Спиране и прекратяване на ревизионното производство
(авторски материал)

Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ
(авторски материал)

Данъчен кредит - Доставки без право на приспадане на данъчен кредит
(авторски материал)

Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 2/2012
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 3/2012
(авторски материал)

За необходимостта от усъвършенстване на някои аспекти, свързани с данъчното регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 1/2012
(авторски материал)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2012 г. - 28 юни 2012 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 93 от 6.04.2012 г. на ВКС, IV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 384 от 2.11.2011 г. на ВКС, I г.о.
(съдебна практика)

Решение № 45 от 3.02.2011 г. на ВКС, I г.о.
(съдебна практика)

За отговорността на органите за управление в етажната собственост
(авторски материал)

Застрояване в съсобствен имот
(авторски материал)

За ползването на общинските мери и пасища
(авторски материал)

Собственост на земя и на постройка върху нея
(авторски материал)

При замяна на имоти се следват правилата за продажба
(авторски материал)

Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
(авторски материал)

Старшинство за марка на общността по отношение на по-ранна национална марка
(авторски материал)

Продажба на жилища - Частна държавна собственост, на техните наематели
(авторски материал)

Материалноправни колизии във връзка с новата уредба на авторскоправния режим, касаещ архитектурните проекти по ЗАПСП
(авторски материал)

Ревандикиране на имот, внесен като непарична вноска
(авторски материал)

Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
(авторски материал)

Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско право

Решение № 179 от 18.05.2011 г. на ВКС, Т. К., II т.о.
(съдебна практика)

Решение № 254 от 14.07.2011 г. на ВКС, IV г. о.
(съдебна практика)

Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите
(авторски материал)

Отказ от договор
(авторски материал)

Зачитане на права на присъединени по право кредитори
(авторски материал)

Електронните пари и предплатените карти
(авторски материал)

Налагане на необосновано високи цени като форма на злоупотреба с господстващо положение
(авторски материал)

Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
(авторски материал)

Законосъобразно ли е отстраняването на участник, чието ценово предложение е отворено?
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 846

( 22.06.2012 - 26.06.2012 )

Нормативни актове

Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия - Нов
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия - Нов
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - Нов
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти - Нов
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Постановление № 119 на МС от 19.06.2012 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти - Нов
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия" на територията на област Благоевград - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 845

( 19.06.2012 - 22.06.2012 )

Нормативни актове

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Заповед № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Наредба за представителите по индустриална собственост - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 116 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 117 на МС от 15.06.2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 25 на МС от 9.02.2009 г. за създаване на Център "Фонд за асистирана репродукция" - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Постановление № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение № 488 на МС от 15.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ "Девин" - ВЕЦ "Цанков камък", подобект "ВЛ 20 kV "Лясково - Михалково" на територията на община Девин, област Смолян - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение № 498 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Лисия", разположено в землището на с. Богьовци, община Костинброд, Софийска област - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение № 499 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Врачански варовик", участъци "Централен", "Запад" и "Изток", община Роман, област Враца, на "Садас" - ООД, София - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение на НС от 14.06.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Решение на НС от 18.01.2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Указ № 234 от 16.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLI Народно събрание на 13.06.2012 г. и мотивите към указа - Нов
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 844

( 15.06.2012 - 19.06.2012 )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., на Договора за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за сътрудничество в областта на здравеопазването - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

 

Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Постановление № 110 на МС от 11.06.2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Решение № 1784 от 06.02.2012 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Решение № 472 на МС от 11.06.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Кошарата", община Угърчин, област Ловеч - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Решение № 474 на МС от 11.06.2012 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-3 Ъглен", разположена в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, и с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 218 от 7.06.2012 г. за награждаване на г-жа Юдит Ланг - извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Република България, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 219 от 11.06.2012 г. за освобождаване на Валерий Иванов Аржентински от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 220 от 11.06.2012 г. за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 221 от 11.06.2012 г. за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Либия. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 224 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30.09.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 225 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7.10.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 226 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна, на 7.10.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 227 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, на 7.10.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 228 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7.10.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 229 от 12.06.2012 г. за награждаване посмъртно на Пламен Дончев Петков с орден "За храброст" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Указ № 231 от 14.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Държавния културен институт към министъра на външните работи - Нов
(ДВ, бр. 46 от 19.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 843

( 12.06.2012 - 15.06.2012 )

Нормативни актове

Граждански процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за виното и спиртните напитки - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за виното и спиртните напитки (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за концесиите - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за културното наследство - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за общинската собственост - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за общинския дълг - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за подземните богатства - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за публично-частното партньорство - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Постановление № 109 на МС от 7.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Пламен Петков, починал при спасяване от удавяне на 5-годишно дете във Великобритания - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Решение № 455 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Решение № 456 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Решение № 457 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Решение № 458 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

Указ № 210 от 1.06.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал Стоян Петров Томчев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 842

( 08.06.2012 - 12.06.2012 )

Нормативни актове

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за защита на класифицираната информация - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за кредитните институции - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за мерките срещу изпирането на пари - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за управление на отпадъците - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за частната охранителна дейност - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Наредба № 9 от 5.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Постановление № 86 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT) - Нов
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, коридори IV и IХ", Фаза 1: Крумово - Първомай от км 164+575 до км 202+300 - Нов
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Решение на НС от 4.09.2009 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Решение на НС от 6.06.2012 г. за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана - Нов
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

Решение на НС от 6.06.2012 г. за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. - Нов
(ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 841

( 05.06.2012 - 08.06.2012 )

Нормативни актове

Наредба № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Постановление № 104 на МС от 30.05.2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областите София и Перник - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Правилник за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция" - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Решение № 428 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Поповяне", община Самоков, Софийска област, на "Рок трейдинг" - ООД, гр. Девин - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Решение № 429 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Под страната", с. Баховица, област Ловеч, на "Елмаз" - ООД, с. Баховица - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Решение № 430 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ъглен", община Луковит, област Ловеч, на "БН - консулт - инжениринг" - ООД, София - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Решение № 431 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дюзка чешма", разположено в землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

Решение № 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 43 от 8.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 840

( 01.06.2012 - 05.06.2012 )

Нормативни актове

Декларация на НС от 31.05.2012 г. относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за гражданската регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" - ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Постановление № 100 на МС от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 - 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение № 1865-НС на ЦИК от 31.05.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение № 421 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Сапарева баня", на територията на община Дупница, област Кюстендил - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2: Първомай - Свиленград - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение № 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел "Тополовград", на територията на област Стара Загора и област Хасково - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение на НС от 30.05.2012 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Решение на НС от 31.05.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 202 от 30.05.2012 г. за награждаване на проф. д-р Елка Георгиева Константинова с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 203 от 30.05.2012 г. за награждаване на Янка Анастасова Василева-Рупкина с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 204 от 30.05.2012 г. за награждаване на Адела Тодорова Пеева с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 205 от 30.05.2012 г. за награждаване на проф. Венец Василев Димитров с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 206 от 30.05.2012 г. за награждаване на Александър Цветанов Дяков с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 207 от 30.05.2012 г. за награждаване на Иван Костадинов Варимезов с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 208 от 30.05.2012 г. за награждаванве на проф. д-р Илия Любенов Попилиев с медал "За заслуга" - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Указ № 209 от 1.06.2012 г. за назначаване на Мария Илиева Стоянова за член на Съвета за електронни медии - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София - Нов
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г.)

 

 

Информация за актуализация № 839

( 29.05.2012 - 01.06.2012 )

Нормативни актове

Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Наредба № Н-29 от 12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Постановление № 86 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Постановление № 97 на МС от 28.05.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Постановление № 99 на МС от 28.05.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Решение № 1519-МИ на ЦИК от 9.12.2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11.03.2012 г. - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Решение № 1860-МИ на ЦИК от 23.05.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Решение на НС от 22.05.2012 г. за избиране на член на Комисията за финансов надзор - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Решение на НС от 22.05.2012 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Указ № 193 от 23.05.2012 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Димитър Радославов Димитров от длъжността началник на Националната служба за охрана и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Указ № 194 от 23.05.2012 г. за назначаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков за временно изпълняващ длъжността началник на Националната служба за охрана - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Указ № 195 от 23.05.2012 г. за назначаване на Кети Методиева Маркова за съдия в Конституционния съд на Република България - Нов
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 1.6.2012 г.)

Тагове:

Книги