Книги Книги в продажба Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

Автори:
Величка МИКОВА, Веселин ЦОНЕВСКИ, Емилия БАНОВА, Ина АХМЕДОВА, Снежана СТАНЧЕВА, Стефанка СИМЕОНОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Чавдар ХРИСТОВ

Обем: 864 стр.
ISBN: 978-954-608-186-5
Цена:

Изчерпана наличност

Съдържание:

Експертна разработка на всички административно-правни процедури, свързани с уреждането на индивидуалните и колективните трудови правоотношения, заплащането на труда и здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.
Всяка процедура е придружена с комплект от образци на приложни документи: договори, формуляри и прочее.

Целева аудитория:
работодатели и синдикалисти, специалисти по труд и по управление на човешките ресурси, юрисконсулти и адвокати, счетоводители, лични състави, специалисти по безопасност и здраве при работа в предприятията и учрежденията.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

Раздел първи
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Процедура № 1 – Разработване на вътрешни актове на предприятието
Приложни документи
Покана до органите на синдикалната организация за участие в подготовката на вътрешен акт
Писмо-отговор до работодателя 33

Процедура № 2 – Свикване, ред на работа и вземане на решения от общото събрание на работниците и служителите
Приложни документи
Покана за свикване на общо събрание на работниците и служителите
Протокол от проведено общо събрание на работниците и служителите

Процедура № 3 – Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор. Вписване на КТД
Приложни документи
Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация за сключване на колективен трудов договор
Покана от синдикалната организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за сключване на колективен трудов договор
Уведомление от работодателя до синдикалната организацияза поименния състав на работната група и началото на колективните преговори
Искане от работодателя до синдикалната организация за предоставяне на информация за действителния брой на членовете й
Удостоверение за представителност на синдикална организация
Протокол от учредително събрание на синдикална организация
Протокол от заседание на странитев колективното преговаряне
Колективен трудов договор в предприятие
Заявление от синдикална организация и/или работодател до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за вписване на КТД на ниво предприятие

Процедура № 4 – Изменение на колективния трудов договор
Приложни документи
Предложение на синдикална организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на колективния трудов договор
Уведомление от работодателя до синдикалната организация за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на колективен трудов договор
Протокол от заседание на страните в колективното преговаряне за изменение на колективен трудов договор
Допълнително споразумение към колективен трудов договор
Заявление от синдикална организация и/или работодател до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за вписване на допълнително споразумение към КТД

Процедура № 5 – Присъединяване на работник или служител към сключения колективен трудов договор
Приложни документи
Заявление до работодателя или до ръководството на синдикална организация, страна по договора, за присъединяване към КТД

Процедура № 6 – Сключване на трудов договор без определен срок и на срочен трудов договор
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор
Образец на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Придружително писмо

Процедура № 7 – Учредяване на трудово правоотношение, възникнало въз основа на избор
Приложни документи
Съгласие за заемане на изборна длъжност
Протокол за произведен избор
Съобщение до кандидата, спечелил избора
Съобщение до всеки един от кандидатите, които не са спечелили избора
Споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда

Процедура № 8 – Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
Приложни документи
Заповед за определяне на конкурсна длъжност
Обявление за откриване на конкурс за заемане на конкурсна длъжност
Заповед за подготовка и провеждане на конкурс
Съобщение за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса
Съобщение за отказ
Протокол за резултатите от проведен конкурс
Съобщение до лицето, спечелило конкурса

Процедура № 9 – Сключване на трудов договор със срок за изпитване
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор със срок за изпитване
Образец на трудов договор със срок за изпитване

Процедура № 10 – Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ
Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател

Процедура № 11 – Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Приложни документи
Молба (заявление) за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Трудов договор за работа през определени дни от месеца

Процедура № 12 – Сключване на трудов договорза извършване на надомна работа
Приложни документи
Трудов договор, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, свързани с осъществяването на надомна работа
Уведомление от работника до работодателя за обстоятелствата по чл. 107е, ал. 4 КТ

Процедура № 13 – Сключване на трудов договор за работа от разстояние
Приложни документи
Трудов договор, съдържащ изискуемите от КТ клаузи, свързани с осъществяването на работа от разстояние

Процедура № 14 – Уведомяване на тд на нап при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор
Приложни документи
Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Процедура № 15 – Начало на изпълнението на трудовото правоотношение (встъпване в длъжност)
Приложни документи
Акт встъпване в длъжност

Процедура № 16 – Връчване на длъжностна характеристика
Приложни документи
Длъжностна характеристика
Акт за връчване (получаване) на длъжностна характеристика

Процедура № 17 – Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Приложни документи
Заповед за едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Уведомително писмо по чл. 130, ал. 2 КТ 181

Процедура № 18 – Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Приложни документи
Молба (заявление) за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Молба (заявление) за изменение на мястото и характера на работата
Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Допълнително споразумение за изменение на мястото и характера на работата

Процедура № 19 – Изменение на мястото и характера на работата от работодателя
Приложни документи
Заповед за изменение на мястото и характера на работата поради производствена необходимост или престой
Заповед за изменение на мястото и характера на работата при непреодолими причини

Процедура № 20 – Командироване на работници и служители в страната и чужбина
Приложни документи
Заповед за командироване в страната
Заповед за командироване в чужбина
Отчет за извършена работа
Заявление за съгласие за командироване
Споразумение за условията на работа при командироване
Споразумение за командироване
Заявление за съгласие на работодателя

Процедура № 21 – Удължаване на работното време и компенсиране чрез съответното му намаляване
Приложни документи
Протокол за проведена консултация между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за удължаване на работното време
Заповед за въвеждане на удължено работно време
Уведомление до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за въвеждане на удължено работно време
Съгласие от работник или служител, който ползва закрила за работа при удължено работно време
Заповед на работодателя за компенсиране на удълженото работно време
Уведомление от работника или служителя до работодателя за компенсиране на удълженото работно време
Заповед на работодателя за определяне на длъжностното лице, което вписва данните в специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време 223
Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време

Процедура № 22 – Установяване на намалено работно време
Приложни документи
Протокол за предварителни консултации между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, службата по трудова медицина и КУТ/ГУТ за определяне на работниците и служителите с право на намалено работно време
Заповед на работодателя за определяне на работниците и служителите с право на намалено работно време

Процедура № 23 – Въвеждане на непълно работно време по споразумение на страните по трудовото правоотношение
Приложни документи
Предложение от работодателя до работника или служителя за работа (на същата или друга длъжност) при непълно работно време
Съгласие на работника или служителя с предложението на работодателя за работа при непълно работно време
Допълнително споразумение за въвеждане на непълно работно време по споразумение на страните по трудовото правоотношение

Процедура № 24 – Въвеждане на непълно работно време едностранно от работодателя, след съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ
Приложни документи
Протокол за съгласуване между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за въвеждане на непълно работно време
Заповед за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя

Процедура № 25 – Определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Приложни документи
Протокол за консултации между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Списък на категориите работници и служители с ненормиран работен ден

Процедура № 26 – Сумирано изчисляване на работното време
Приложни документи
Заповед на работодателя за сумирано изчисляване на работното време
Заповед на работодателя за заплащане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Процедура № 27 – Установяване и изчисляване на трудов стаж
Приложни документи
Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (обр. УП-3)

Процедура № 28 – Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Приложни документи
Заявление за издаване на удостоверение, че документите, удостоверяващи трудовия стаж, са унищожени
Удостоверение, че документите, удостоверяващи трудовия стаж, са унищожени
Искова молба за установяване на трудов стаж

Процедура № 29 – Полагане на извънреден труд
Приложни документи
Заповед на работодателя за полагане на извънреден труд
Съгласие за полагане на извънреден труд от работници и служители, които ползват закрила
Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд
Заповед на работодателя за заплащане на извънреден труд
Специална книга за отчитане на извънредния труд
Съобщение (уведомление) от работодателя до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за отчитане на положен извънреден труд

Процедура № 30 – Утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск и извършване на промени в него
Приложни документи
График за ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите
Покана от работодателя до работника или служителя
Протокол за проведени консултации по чл. 173, ал. 1 КТ
Заповед на работодателя за утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск
Молба от работника или служителя за изменение на времето за ползване на платения годишен отпуск, определено с утвърдения график

Процедура № 31 – Ползване на редовен платен годишен отпуск по молба на работника или служителя и без неговото съгласие
Приложни документи
Молба от работника или служителя за ползване на редовен платен годишен отпуск
Разрешение на работодателя за ползването на редовен платен годишен отпуск от работника или служителя
Уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отложен редовен платен годишен отпуск
Покана от работодателя до всички работници и служители
Заповед на работодателя за едностранно предоставяне ползването на редовен платен годишен отпуск

Процедура № 32 – Прекъсване ползването на редовен платен годишен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя за прекъсване ползването на платения годишен отпуск
Молба от работника или служителя до работодателя за ползване остатъка от прекъснатия платен годишен отпуск
Предложение от работника или служителя, или от работодателя за прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Процедура № 33 – Отлагане ползването на редовния платен годишен отпуск
Приложни документи
Заповед на работодателя за отлагане ползването на платения годишен отпуск поради важни производствени причини
Молба от работника или служителя до работодателя за отлагане ползването на платения годишен отпуск
Заповед на работодателя за отлагане ползването на платения годишен отпуск по искане на работника или служителя

Процедура № 34 – Ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Приложни документи
Молба-уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Процедура № 35 – Ползване на платен отпуск от синдикални дейци
Приложни документи
Заявление-уведомление за ползване на отпуск за осъществяване на синдикална дейност
Специална книга за отчитане на ползвания от работника или служителя отпуск за синдикална дейност

Процедура № 36 – Неплатен отпуск
Приложни документи
Молба от работника или служителя до работодателя за ползване на неплатен отпуск
Разрешение на работодателя за ползване на неплатен отпуск от работника или служителя

Процедура № 37 – Ползване на служебен и творчески отпуск
Приложни документи
Индивидуално споразумение за ползване на служебен или творчески отпуск
Заявление за ползване на служебен или творчески отпуск
Заповед за ползване на служебен или творчески отпуск
Заявление за ползване на отпуск от щатни изборни синдикални дейци
Споразумение за ползване правото на отпуск от работник или служител, който е член на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество

Процедура № 38 – Ползване на отпуск при временна неработоспособност
Приложни документи
Болничен лист за временна неработоспособност (обр. НОИ.МЗ № 606)

Процедура № 39 – Ползване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Приложни документи
Заповед за ползване на отпуск поради бременност и раждане
Заявление до работодателя за ползване на отпуск в размер на остатъка до 410 дни
Декларация за ползване на отпуск в размер на остатъка до 410 дни
Заявление от бащата за ползване на отпуска
Декларация от бащата (осиновителя) за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ
Заявление от майката за оттегляне на съгласието
Заявление от бащата до предприятието за прекратяване на отпуска
Декларация от бащата за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Акт за смърт
Декларация от настойника за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Удостоверение за настойничество
Заявление от майката (осиновителката) до предприятието за прекратяване на отпуска
Уведомление за предсрочно прекратяване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

Процедура № 40 – Ползване на отпуск от бащатапри раждане на дете
Приложни документи
Заявление от бащата за ползване на отпуск при раждане
Декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство
Заповед за ползване на отпуск от бащата при раждане
Заявление от бащата за прекратяване на отпуска при раждане

Процедура № 41 – Ползване на платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Приложни документи
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Декларация за липса на пречки за ползването на отпуска по чл. 46, ал. 2 НРВПО
Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление от майката за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Уведомление за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от правоимащо лице
Декларация за съгласие за ползване на отпуск за отглеждане на малко дете от друго лице
Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът)
Заявление от правоимащо лице за прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление на майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от приемен родител

Процедура № 42 – Ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
Приложни документи
Заявление за ползване на отпуск за кърмене и хранене на дете

Процедура № 43 – Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Приложни документи
Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Удостоверение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Заявление за прекъсване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Декларация от настойника за съгласие за ползване отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от друго лице
Декларация за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от родител, който сам се грижи за отглеждането му

Процедура № 44 – Ползване на платен или неплатен отпуск за обучение и за приемен изпит в учебно заведение
Приложни документи
Искане на съгласие от работодателя за продължаване на образованието без откъсване от производството
Съгласие на работодателя за обучение на работника или служителя
Уведомление за ползване на учебни отпуски
Заповед за ползване на учебни отпуски

Процедура № 45 – Налагане на дисциплинарни наказания
Приложни документи
Пълномощно от работодателя за възлагане на дисциплинарна власт на други лица
Докладна записка от непосредствения ръководител до работодателя за извършено дисциплинарно нарушение от работника или служителя
Писмо-искане от работодателя до работника или служителя за даване на обяснения
Заповед на работодателя за налагане на дисциплинарно наказание
Заповед на работодателя за дисциплинарно уволнение на работника или служителя

Процедура № 46 – Предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания
Приложни документи
Заповед за предсрочно заличаване на дисциплинарно наказание

Процедура № 47 – Временно отстраняване от работа
Приложни документи
Заповед за временно отстраняване от работа

Процедура № 48 – Вътрешно заместванена отсъстващ работник или служител
Приложни документи
Предложение за вътрешно заместване
Споразумение за изпълнение на длъжност по заместване
Споразумение за изпълнение на длъжност по основно трудово правоотношение и на длъжност по заместване

Процедура № 49 – Издаване на извлечение от ведомости за изплатени или неизплатени възнаграждения или обезщетения
Приложни документи
Заявление за издаване на извлечение от ведомостите за заплати
Извлечение от ведомостите за заплати
Молба до Дирекция „Областна инспекция по труда“ относно отказ за издаване на извлечение от ведомостите за заплати
Заявление до районния съд за издаване на заповед за изпълнение

Процедура № 50 – Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
Приложни документи
Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност
Възражение до работодателя относно оспорване на заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност