Кодекс на труда


Новото издание на Кодекса на труда отразява всички изменения и допълнения в основния трудов закон към 26 април тази година (ДВ, бр. 33 от 26.04.2011 г.).
За удобство на читателя, под черта са публикувани отменените и изменени текстове на кодекса от  началото на 2011 г.
Изданието е в луксозно изпълнение, с твърди корици.

Обем: 192 стр.
ISBN: 978-954-608-181-0
Цена:
12.00 лв Купувам

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ,
чл. 1–11

Глава втора
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ
(отм. чл. 12–32)

Глава трета
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,
чл. 33–49

Глава четвърта
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР,
чл. 50–60

Глава пета
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ


Раздел I. Трудов договор, чл. 61–76
II.Раздел II. Устройване на работа на младите специалисти (отм. чл. 77–82)
III.Раздел III. Избор, чл. 83–88
IV.Раздел IV. Конкурс, чл. 89–97
V.Раздел V. Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси (отм. чл. 98–102)
VI. Раздел VI. Съдебно решение (отм. чл. 103–104)
VII.Раздел VII. Членство в производствена кооперация (отм. чл. 105–106)
Раздел VIII. Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107–107а
Раздел VIIIа. Допълнителни условия за извършване на надомна работа, чл. 107б–107ж
Раздел IX. Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108–117
X.Раздел X. Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118–123а

Глава шеста
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел I. Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124–129
Раздел II. Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130–135

Глава седма
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
I.Раздел I. Редовно работно време, чл. 136–142
II. Раздел II. Извънреден труд, чл. 143–150
III.Раздел III. Почивки, чл. 151–154а

Глава осма
ОТПУСКИ

I. Раздел I. Видове отпуски, чл. 155–171а
II. Раздел II. Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172–178

Глава девета
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

I. Раздел I. Общи разпоредби, чл. 179–181
II.Раздел II. Награди (отм. чл. 182–185)
III.Раздел III. Дисциплинарна отговорност, чл. 186–199

Глава десета
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
I. Раздел I. Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200–202
Раздел II. Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203–212
Раздел III. Други видове обезщетения, чл. 213–228

Глава единадесета
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
чл. 228а–241

Глава дванадесета
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Раздел I. Общи разпоредби, чл. 242–246
Раздел II. Системи на заплащане на труда, чл. 247–256
Раздел III. Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 257–268
Раздел IV. Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269–272

Глава тринадесета
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА,
чл. 273–290

Глава четиринадесета
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО,
чл. 291–300

Глава петнадесета
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I. Специална закрила на непълнолетните, чл. 301–305
Раздел II. Специална закрила на жените, чл. 306–313а
Раздел III. Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314–321
Раздел IV. Специална закрила на работещите пенсионери (отм. чл. 322–324)

Глава шестнадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел I. Прекратяване на трудовия договор, чл. 325–336
Раздел II. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337–340
Раздел III. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация (отм. чл. 341–343)
Раздел IV. Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344–346

Глава седемнадесета
ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ

Раздел I. Трудова книжка, чл. 347–350а
Раздел II. Трудов стаж, чл. 351–356

Глава осемнадесета
ТРУДОВИ СПОРОВЕ,
чл. 357–398

Глава деветнадесета
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ
Раздел I. Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399–412
Раздел II. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а–416

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 1–2
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ, § 3–3з
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 4–18

Закон за изменение на Кодекса на труда от 1990 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 1992 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 1998 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2001 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2002 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2004 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2005 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2006 г.
(Извлечение)
Закон за изменение на Кодекса на труда от 2007 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител от 2008 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2008 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 23 февруари 2010 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 30 юли 2010 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 21 декември 2010 г.
(Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 1 март 2011 г.
(Извлечение)