Sidebar

Меню

Извършените дарения заемат специално място в данъчното облагане, тъй като те не представляват увеличение на имуществените възможности на данъчно задължените лица като последица от упражняване на дейност или стопанска активност. В този смисъл даренията не са традиционен обект на данъчно облагане. Това е казано изрично в чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгласно който не се смята за доход полученото имущество по дарение. Така е от гледна точка на получаващия дарението - надарения.
Спрямо лицето, което извършва дарението, данъчните закони имат двойствено отношение. От една страна, чрез даренията се намаляват облагаемите доходи и печалби и затова законодателят по принцип не признава за разход даренията, извършвани от данъчно задължените лица. От друга страна, даренията, извършени в полза на определени субекти или за определени цели, се насърчават. Такава уредба например съществува в чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 31, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Даренията обаче подлежат на облагане с местен (общински данък), като принципът е, че данъчно задължено лице е надареният. Както ще видим в този случай, законодателят е предвидил освобождаване от облагане на даренията, извършени в полза на определени субекти или с определени цели, които съвпадат до голяма степен със случаите на данъчни облекчения, предвидени при подоходните данъци.

1. Обекти на облагане по Закона за местните данъци и такси
Всички имущества, придобити по дарение, се облагат с данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и наредбите за местните данъци, приети от общинските съвети. По това данъкът върху даренията се отличава от данъка върху възмездните сделки. При последния се облагат само недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства (МПС).
Въпреки установеното правило за облагане на всички движими и недвижими имущества, придобити по дарение, законодателят е изключил от кръга на облагаемите обекти моторните превозни средства, внесени в страната като нови. Съгласно § 1, т. 22 от ДР на ЗМДТ това са моторните превозни средства, за които едновременно са налице две условия:
1. изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина); и
2. са изминали не повече от 6000 км.
Освен даренията на облагане подлежат и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Не се извършва облагане, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
Освободени от облагане са и обичайните подаръци и безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

2. Данъчно задължени лица
По общо правило данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото - надарения. Страните обаче могат да уговорят, че данъкът се дължи от двете страни, които отговарят солидарно. Солидарността е установена от закона и няма значение дали страните са я уговорили или не. Също така страните могат да уговорят, че данъкът се дължи от прехвърлителя, като в този случай другата страна е поръчител.
Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.
Ако страни по сделката са роднини по права линия или съпрузи, данък не се дължи.
Качеството на лицето, което придобива имуществото, има значение за освобождаване от данъчно облагане. Затова освободени от облагане са случаите, при които имуществото се придобива от:

 • държавата и общините;
 • българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете “Майка и дете”;
 • Българският Червен кръст;
 • национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
 • фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 • български граждани, които се лекуват чрез дарението, и хора с увреждания, когато дарението представлява технически помощни средства;
 • лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани, за които даренията са направени с хуманитарна цел;
 • юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
 • народните читалища.

Когато имуществото, получено от посочените лица, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

3. Данъчна основа
За да се изчисли данъчната основа, имуществото се оценява по следния начин:
а) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната такава оценка, съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ. Данъчната оценка се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ;
б) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 ЗМДТ.

4. Данъчна ставка
За да се получи размерът на данъчното задължение, данъчната основа се умножава с процент, който представлява данъчната ставка. Ставката е различна в зависимост от наличието или липсата на роднинска връзка между страните по сделката. Ставката се определя от общинския съвет с наредба, но тя трябва да бъде в определени граници. Когато дарението е между братя и сестри и техните деца, общинският съвет трябва да определи ставката в размер между 0,7 до 1,4 на сто. Когато е между лица, които нямат родствена връзка, общинският съвет трябва да определи ставката в размер между 5 до 10 на сто.

5. Деклариране
От 01.01.2004 г. отпадна задължението да се подават данъчни декларации преди прехвърляне на недвижимия имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, които лицата бяха длъжни да подават до края на 2003 г.
С тази промяна се облекчи процедурата по определяне на данъка при прехвърляне на имущество. Сега декларация се подава в останалите случаи на безвъзмездно придобиване на имущество.

6. Ред за плащане на данъка
Данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаването на имуществото в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
При прехвърлянето на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот или моторни превозни средства данъкът се заплаща непосредствено преди сключване на сделката.

7. Задължение за контрол върху извършената сделка
Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът.
Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства. Срокът започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Д-р Ганета МИНКОВА, адвокат

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит