Книги Книги в продажба Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори

Автори:
Сълза ГЕОРГИЕВА, Нели ВАНГЕЛОВА, Кина КОЙЧЕВА-ЛУКАРСКА, Вержиния ЗАРКОВА, Георги ЗАФИРОВ.

Обем: 568 стр.
ISBN: 978-954-608-175-9
Цена:
24.00 лв Купувам

Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание по материята на социалното осигуряване и краткосрочните плащания и помощи.

Съдържание:

  • осигуряване ­ осигурени лица, осигурители, осигурителни вноски;
  • парични обезщетения при общо заболяване;
  • парични обезщетения при майчинство;
  • парични обезщетения при трудова злополука и професионална болест;
  • парични обезщетения при безработица;
  • парични помощи;
  • контрол по разходите на ДОО;
  • професионални решения, процедури и приложни документи.

Изложението е съобразено с действащото законодателство към 30 септември 2010 г.

В последователен ред са публикувани професионални отговори на всички въпроси в тази област: задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и сроковете за внасяне на дължимите осигурителни вноски; отпускането и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, за безработица и дълготрайна безработица; отпускането и изплащането на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя; изплащането на краткосрочните обезщетения в съот-ветствие с европейските координационни правила; правомощията и ред за осъществяване на контролно-ревизионната дейност в социалното осигуряване.

Авторите на книгата са екип от утвърдени специалисти от Националния осигурителен институт с отлична професионална подготовка и с богат практически опит.

Целевата аудитория на книгата са управленските екипи на корпоративните и на държавните структури, специалистите по труд, социално осигуряване и управление на персонала; практикуващи юристи, счетоводители и финансисти; участници в социалния диалог, преподаватели и студенти, граждани.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
I. Обхват на осигуряването
Какви плащания предоставя държавното обществено осигуряване?
За какво се осигуряват лицата, подлежащи на държавно обществено осигуряване?
Кои лица са задължително осигурени за всички социални рискове?
За кои лица осигурителите не дължат вноски за безработица?
Кои лица се осигуряват само за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест?
За кои социални рискове са задължително осигурени самоосигуряващите се лица?
Кои лица са самоосигуряващи се?
За кои социални рискове са задължително осигурени работещите по граждански договори?
II. Осигуряване на работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец
От кога възниква задължението за осигуряване на работещите по трудово правоотношение?
От какво зависят размерите на осигурителните вноски, които се начисляват за работниците и служителите?
Как се разпределят осигурителните вноски между осигурителите и работниците и служителите?
Как се осигуряват работещите по втори или допълнителен трудов договор?
Върху какъв доход се дължат осигурителните вноски за работниците и служителите?
За кои работници и служители минималните осигурителни доходи не се прилагат?
Как се изчислява минималният осигурителен доход, когато осигурените не са отработили пълното работно време през календарния месец?
Върху какъв доход се дължат осигурителните вноски, когато осигурените не са отработили целия месец, но са получили възнаграждение, по-голямо от максималния месечен осигурителен доход?
Дължат ли се осигурителни вноски върху сумите за социални разходи?
Върху кои суми, получени от работниците и служителите, не се дължат осигурителни вноски?
Как се определя осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски при изплащане на суми за допълнително материално стимулиране?
Как се образува осигурителният доход, върху който се дължат вноските, когато осигурените работят по две или повече трудови правоотношения?
Как се внасят осигурителните вноски за лицата, които получават доходи от различни видове дейности?
В какви срокове се внасят осигурителните вноски за работниците и служителите?
Как се осигуряват морските лица?
III. Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол
Кои лица се осигуряват като управители?
Кога осигуряването на управителите се счита за прекратено?
За кои рискове се дължат осигурителни вноски за управителите?
Върху какъв доход се дължат осигурителните вноски за управителите?
Заверяват ли се осигурителни книжки на управителите?
IV. Осигуряване на държавните служители
За кои рискове се дължат осигурителни вноски за държавните служители?
Върху какъв доход се дължат вноските за държавните служители?
Върху кои доходи на държавните служители не се дължат осигурителни вноски?
V. Осигуряване на работниците и служителите, работещи до 5 дни или до 40 часа през календарния месец
За кои рискове са осигурени работещите до 5 дни или до 40 часа през календарния месец?
Върху какъв доход се дължат осигурителните вноски за работещите до 5 дни или до 40 часа през календарния месец?
В какви срокове се внасят осигурителните вноски за работниците и служителите, наети до 5 дни или до 40 часа през календарния месец?
VI. Осигуряване на самоосигуряващите се лица
Кога възниква задължението на самоосигуряващите се лица да внасят осигурителни вноски?
За кои социални рискове се осигуряват самоосигуряващите се лица?
В какъв срок самоосигуряващите се трябва да внесат осигурителните си вноски?
В кои периоди самоосигуряващите се лица не дължат осигурителни вноски?
Върху какъв доход самоосигуряващите се изчисляват авансовите си осигурителни вноски?
Как се осигуряват самоосигуряващите се, които извършват повече от една дейност?
Как се определя окончателният размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица?
Може ли да се коригира окончателният размер на осигурителния доход?
Как се заверява осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица?
VII. Осигуряване на лицата, работещи по граждански договори
В кои случаи осигурителите не дължат осигурителни вноски за лицата, работещи по граждански договори?
Разпределят ли се осигурителните вноски между осигурителите и лицата, работещи по граждански договори? 64
В какви срокове се внасят осигурителните вноски за работещите по граждански договори?
Издават ли се осигурителни книжки на работещите по граждански договори?
Как се попълват осигурителните книжки на работещите по граждански договори за времето преди 1 януари 2009 г.?
VIII. Подаване на данни за осигурените лица
За какво служат данните, които осигурителите подават за осигурените лица?
Кой подава декларациите с данни за осигурените лица?
Къде се подават декларациите за осигурените лица?
Какви данни, свързани със социалното осигуряване, се попълват в декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”?
В какъв срок се подава декларация образец № 1?
Подават ли се декларации образец № 1, когато осигурените работят на повече от едно място и по първото си правоотношение са осигурени върху максималния осигурителен доход?
Как се подава декларация образец № 1?
Могат ли осигурителите и осигурените лица да проверяват данните, подадени с декларация образец № 1?
Какви санкции се налагат за неподаване на данни за осигурените лица и за нарушаването на сроковете за подаването им?
Процедура № 1
Издаване и заверяване на осигурителни книжки
Процедура № 2
Подаване на данни за лицата, осигурени по реда на КСО

Глава втора
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БОЛЕСТ, ТРУДОУСТРОЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО. ПАРИЧНИ ПОМОЩИ
I. Парични обезщетения при временна неработоспособност.
Право на обезщетение. Изчисляване. Срок за изплащане на обезщетенията. Видове обезщетения
Кои лица имат право на парични обезщетения при временна неработоспособност?
Кои са условията за придобиване право на парично обезщетение?
Кой изчислява и изплаща паричните обезщетения за временна неработоспособност?
Длъжен ли е осигурителят да изплаща на лицето парично обезщетение или възнаграждение за някои от дните от периода на временната неработоспособност?
Кога е налице прекъсване във временната неработоспособност и кои дни са за сметка на работодателя в случаите на прекъсване?
Вписват ли се първите три работни дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение, на “гърба” на болничния лист?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност?
От какви доходи се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност?
Как се определя нетното възнаграждение, което е необходимо за изчисляване на паричните обезщетения?
Как се определя нетното възнаграждение в случаите, в които лицето е осигурявано върху минимален осигурителен праг?
Как се изчислява общата сума на паричното обезщетение за периода на временната неработоспособност?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност при сумирано отчитане на работното време?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност при работа на дневен сменен график?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност при работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време)?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване?
За какви срокове се изплаща паричното обезщетение при временна неработоспособност?
Какви видове парични обезщетения се изплащат?
В кои случаи не се изплаща обезщетение?
Как се изплаща паричното обезщетение за временна неработоспособност?
Какъв е давностният срок за изплащането на обезщетението?
Имат ли право на парично обезщетение лицата, които са станали временно неработоспособни в други държави ­ членки на Европейския съюз (EС) или на Европейското икономическо пространство (EИП)?
Какъв е редът за установяването на временна неработоспособност на осигурено по българското законодателство лице, когато рискът настъпва на територията на друга държава ­ членка и то предявява претенция за парично обезщетение за временна неработоспособност от България?
Как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност, когато рискът е настъпил на територията на друга държава ­ членка и лицето предявява претенция за обезщетение от България?
По какъв начин се изплаща паричното обезщетение?
Какъв е редът за установяването на временна неработоспособност на осигурено по законодателството на държава ­ членка лице, когато рискът настъпва на територията на България и то предявява претенция за парично обезщетение за временна неработоспособност от другата държава ­ членка?
Зачита ли се за осигурителен стаж, с оглед придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност, времето, през което лицето е работило в друга държава ­ членка от ЕС?
II. Парични обезщетения при трудоустрояване. Видове обезщетения. Право на обезщетение. Изчисляване. Срок за изплащане на обезщетенията
Кои лица имат право на парични обезщетения при трудоустрояване?
Какви са видовете парични обезщетения при трудоустрояване?
Кои са условията за придобиване право на парично обезщетение при трудоустрояване?
Какво представлява трудоустрояването вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест?
Как се изчислява паричното обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест?
Как се изплаща паричното обезщетение за трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест?
Какъв е давностният срок за изплащане на обезщетението?
Какво представлява трудоустрояването поради бременност или кърмене?
Как се изчислява паричното обезщетение при трудоустрояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение ин-витро?
Какви са сроковете за изплащане на паричните обезщетения при трудоустрояване?
Как се изплаща паричното обезщетение за трудоустрояване поради бременност или кърмене?
Какъв е давностният срок за изплащане на обезщетението?
III. Парични обезщетения за майчинство. Видове обезщетения. Право на обезщетение за майчинство. Изчисляване. Срок за изплащане на обезщетенията
Какви видове обезщетения за майчинство се предоставят от държавното обществено осигуряване?
Кои лица имат право на посочените обезщетения?
Кои са условията за придобиване право на обезщетения за майчинство?
Как и въз основа на какви документи се разрешава отпускът при бременност и раждане?
Как се изчислява паричното обезщетение при бременност и раждане?
За какъв срок се изплаща паричното обезщетение при бременност и раждане?
Може ли обезщетението при бременност и раждане да се получава и след като се прекрати правоотношението, по което работи правоимащото лице?
Как се изплаща паричното обезщетение за бременност и раждане?
Какъв е давностният срок за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане?
Как се разрешава и ползва 15-дневният отпуск на бащата при раждане на дете?
Кои са необходимите документи за изплащане на паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете?
Как се изчислява паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете?
Как се изплаща паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете?
Какъв е давностният срок за изплащане на обезщетението за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете?
Как се разрешава и ползва отпускът на бащата/осиновителя при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни?
Кои са необходимите документи за изплащане на паричното обезщетение на бащите/осиновителите при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни?
Как се изчислява паричното обезщетение на бащите/осиновителите при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни?
Как се изплаща паричното обезщетение на бащите/осиновителите при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни?
Какъв е давностният срок за изплащане на паричното обезщетение на бащите/осиновителите при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни?
Имат ли право на парично обезщетение за майчинство (бащинство) лицата, за които рискът е настъпил в други държави ­ членки на Европейския съюз или на Европеското икономическо пространство?
Какъв е редът за установяването на бременността или раждането на осигурено по българското законодателство лице, когато рискът настъпва на територията на друга държава ­ членка и то предявява претенция за парично обезщетение за майчинство (бащинство) от България?
Как се изчислява паричното обезщетение за майчинство (бащинство), когато рискът е настъпил на територията на друга държава ­ членка и то предявява претенция за обезщетение от България?
По какъв начин се изплаща паричното обезщетение за майчинство (бащинство), когато рискът е настъпил на територията на друга държава ­ членка?
Какъв е редът за установяването на бременността или раждането на осигурено по законодателството на държава ­ членка лице, когато рискът настъпва на територията на България, и то предявява претенция за парично обезщетение от другата държава ­ членка?
Зачита ли се за осигурителен стаж, с оглед придобиване право на парично обезщетение за майчинство (бащинство), времето, през което лицето е работило в друга държава ­ членка от ЕС?
Кои лица имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете?
Кои са условията за придобиване право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете?
Кои са необходимите документи за разрешаване на отпуска за отглеждане на дете?
Кога се прекратява отпускът за отглеждане на дете?
Какво обезщетение се изплаща от средствата на ДОО за отглеждане на дете?
При какви условия се изплаща паричното обезщетение за отглеждане на дете?
На какви обезщетения има право майка, работеща по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване?
Какво обезщетение се изплаща, когато не се използва отпускът за отглеждане на малко дете?
При какви условия се изплаща обезщетение, когато не се използва отпускът за отглеждане на малко дете?
Кои са необходимите документи за изплащане на обезщетение, когато не се използва отпускът за отглеждане на малко дете?
Как се изплаща паричното обезщетение за отглеждане на малко дете?
Какъв е давностният срок за изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете?
Може ли майката да прехвърли ползването на отпуска за отглеждане на дете на друго лице и какви документи са необходими?
При какви обстоятелства се прекратява прехвърленият отпуск за отглеждане на дете?
Какво парично обезщетение се изплаща по прехвърления отпуск за отглеждане на дете и при какви условия?
Кой има право на отпуск и на обезщетение в случаите на смърт или тежко заболяване на майката/осиновителката на дете до 2-годишна възраст?
Какво следва да се разбира под “тежко заболяване” на майката/осиновителката и как се установява то?
Кои са необходимите документи за разрешаване на отпуск при смърт или тежко заболяване на майката/осиновителката?
На какви обезщетения имат право лицата, поели отглеждането на детето при смърт или тежко заболяване на майката/осиновителката?
IV. Парични помощи. Видове помощи. Право на парични помощи. Изчисляване. Изплащане на помощите
Какви видове помощи се изплащат съгласно Кодекса за социално осигуряване?
Кои лица имат право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице?
По какъв начин и в какви срокове се изплаща помощта?
Какъв е размерът на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице?
Какъв е давностният срок за получаване на помощта?
Кои са необходимите документи за изплащане на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице?
Какъв е редът за представяне на необходимите документи в ТП на НОИ?
Имат ли право лицата на помощ при смърт, когато осигуреното лице почине в друга държава ­ членка на ЕС?
Кои лица имат право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигурените лица нямат необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?
Кои са условията за изплащане на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигурените лица нямат необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?
При какви условия се придобива право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?
Какъв е размерът на помощта за инвалидност поради общо заболяване и как се изчислява?
В какъв давностен срок може да бъде поискана помощ за инвалидност поради общо заболяване?
Кои са необходимите документи за изплащане на помощта за инвалидност поради общо заболяване и какъв е редът за представянето им в ТП на НОИ?
Как се изплаща помощта за инвалидност поради общо заболяване?
V. Общи разпоредби за реда и начина на представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощите
Кои са документите, които се представят в ТП на НОИ, за изплащане на парични обезщетения и помощи от средствата на ДОО?
Какъв е редът за представяне в ТП на НОИ на документите за изплащане на парични обезщетения?
Как се определя “съответното ТП на НОИ”, в което се представят документите за изплащане на парични обезщетения?
Как се представят необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи в ТП на НОИ?
Какъв е редът за представяне на документите от самите лица за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО?
Задължени ли са лицата да уведомяват ТП на НОИ за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричните обезщетения и помощи?
Какъв е редът за уведомяване за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти?
Процедура № 1
Изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност
Процедура № 2
Изплащане на парични обезщетения за трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест
Процедура № 3
Изплащане на парични обезщетения за трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на бременност или кърмене
Процедура № 4
Изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане
Процедура № 5
Изплащане на парични обезщетения за отглеждане на малко дете
Процедура № 6
Изплащане на парични обезщетения на бащата до 15 календарни дни при раждане на дете
Процедура № 7
Изплащане на парични обезщетения на бащата/осиновителя след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
Процедура № 8
Прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете
Процедура № 9
Изплащане на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Процедура № 10
Изплащане на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице
Процедура № 11
Изплащане на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Глава трета
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
I. Парични обезщетения за безработица
Кои лица са осигурени за фонд “Безработица”?
Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на парично обезщетение за безработица?
Какво се разбира под прекратяване на осигуряването при преценка на правото на парично обезщетение за безработица?
Какви са особеностите при определяне на правото?
Как се определя началната дата на паричното обезщетение?
Кои са необходимите документи за преценка на правото на парично обезщетение за безработица?
Как се определя размерът на паричното обезщетение за безработица?
Кои доходи се включват при определяне размера на обезщетението?
От какво зависи продължителността на периода, за който се отпуска паричното обезщетение?
Кои са изключенията от общото правило при определяне на периода и размера на паричното обезщетение за безработица?
В кои случаи се спира изплащането на обезщетението?
В кои случаи се прекратява изплащането на обезщетението?
В кои случаи може да се измени отпуснатото обезщетение?
В кои случаи може да се упражнява трудова дейност и да се получава обезщетение за безработица?
Какви са последствията за получаващото или получавалото обезщетение за безработица лице, ако уволнението му е признато от съда за незаконно?
Как се постъпва в случаите, когато на лицето е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, или е изплатено парично
обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за период, за който е получавало и парично обезщетение за безработица?
Има ли възможност сумата на отпуснатото парично обезщетение за безработица да се получи предварително, а не по общия ред за изплащане?
Имат ли право на парично обезщетение за безработица лицата, които са работили в други държави ­ членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство?
Има ли право лице с отпуснато обезщетение за безработица да търси работа в друга държава ­ членка?
II. Парични обезщетения за дълготрайна безработица
Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на парично обезщетение за дълготрайна безработица?
Коя е началната дата на обезщетението и как се определя периодът му?
Кои са документите, които се подават, за да се прецени правото на обезщетение?
Какъв е размерът на обезщетението за дълготрайна безработица?
Има ли случаи, в които изплащането на това обезщетение може да бъде прекратено?
В кои случаи може да бъде изменено отпуснатото парично обезщетение?
III. Парични обезщетения за безработица, изплащани на съпругите/съпрузите на кадровите военнослужещи
Кои лица могат да се възползват от правото си на това обезщетение?
Кои са условията за отпускане на обезщетението?
За какъв период се изплаща обезщетението и как се определя началната му дата?
Какви документи се подават, за да се прецени правото на обезщетение?
При какви условия се прекратява и възстановява изплащането на обезщетението?
Може ли паричното обезщетение по чл. 230 и 231 КСО да се получава едновременно и на двете основания, както и с парично обезщетение за безработица по КСО?
Какъв е размерът на обезщетението? 392
IV. Общи правила по паричните обезщетения за безработица
Къде се подава заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица?
Как се процедира в случаите, когато представените от лицето документи са неточни и/или непълни?
Какъв е редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица?
Какви са задълженията на безработното лице след отпускане на обезщетението?
Как може да се възстанови сума, представляваща надвзето парично обезщетение за безработица?
Как се постъпва в случаите, когато има парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице?
Как се удостоверяват при необходимост периодът и размерът на полученото парично обезщетение?
Процедура
Подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

Глава четвърта
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Кои са задължени лица по закона?
Какъв е размерът на вноската, за чия сметка и в какви срокове се внася?
Какво всъщност представлява гарантираното вземане?
Кои са правоимащи лица по този закон?
Кога възниква правото на гарантирано вземане?
Кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите?
Къде и какви документи се подават от лицето за отпускане на гарантирано вземане?
Как се определя размерът на гарантираното вземане?
Какви са редът и сроковете за отпускане на гарантирани вземания?
В какви срокове се изплащат сумите, отпуснати като гарантирано вземане?
Защо казваме, че фондът влиза в качеството на работодател при изплащане на гарантираното вземане?
Как се постъпва в случаите, когато има гарантирано вземане, неполучено от починало лице?
На каква санкция подлежи работодател, който не изпълни задълженията си по този закон?
Процедура
Информиране на работниците и служителите и извършване на проверка на работодателя с открито производство по несъстоятелност

Глава пета
КОНТРОЛ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
Кой осъществява контрола по спазване на осигурителното законодателство в частта по разходите на държавното обществено осигуряване?
Какви са правомощията на контролните органи на НОИ?
Какви задължения имат проверяваните субекти?
Какви документи се издават от контролните органи на НОИ при извършване на проверки?
Какви са сроковете за възражения по съставените ревизионни актове за начет?
Как се събират сумите по съставени ревизионни актове за начет?
Какъв е размерът на лихвата по съставените ревизионни актове за начет и последователността на погасяване на вземанията?
Има ли възможност задължението да бъде погасено на вноски?
Какви документи са необходими за разсрочване на задължението?
Какви са размерите на глобите при неспазване разпоредбите на КСО и подзаконовите актове по прилагането му?
Как се възстановяват неоснователно получени суми от лицата, които са ги получили?
Как се прилага давността при вземанията на Националния осигурителен институт?
Процедура № 1
Съставяне на ревизионен акт за начет и издаване на разпореждане за събиране на сумите по акта. Срокове за обжалване
Процедура № 2
Разсрочване на задълженията по разходите на държавното обществено осигуряване
Процедура № 3
Съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на наказателно постановление

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Молба за издаване на удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК)
Заявление за издаване на идентификационен код на осигурителя (ИКО)
Заявление за регистрация на осигурителна каса
Заявление ­ декларация за вписване в (отписване от) осигурителна каса

СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ
Минимална работна заплата за страната, за периода 1991­2010 година, определена с постановление на Министерския съвет
Средномесечен осигурителен доход за страната за периода 1997­2010 година, обявен от Националния осигурителен институт
Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО върху минималния осигурителен доход, за периода 2005­2010 година (за самоосигуряващи се лица)
Параграфи от Единната бюджетна класификация за държавното обществено осигуряване
Банкови сметки (IBAN) за прилагане на директен дебит и възстановяване на разходи по ДОО
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете, за периода 2000­2010 година
Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от длъжностните лица в НОИ
Координатна информация за Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения в страната