Книги Книги в продажба Кодекс на труда

Кодекс на труда

Съдържание:
- нормативен текст на Кодекса на труда, актуализиран със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.)

Целева аудитория:
Практикуващи юристи, специалисти по труд и човешки ресурси, мениджъри и синдикалисти.

Обем: 192 стр.
ISBN: 978-954-608-173-5
Цена: Изчерпана наличност

 

Съдържание на книгата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ,
чл. 1­11

Глава втора
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ
(отм. чл. 12-32)

Глава трета
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,
чл. 33­49

Глава четвърта
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР,
чл. 50­60

Глава пета
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел I. Трудов договор, чл. 61­76
Раздел II. Устройване на работа на младите специалисти (отм. чл. 77­82)
Раздел III. Избор, чл. 83­88
Раздел IV. Конкурс, чл. 89­97
Раздел V. Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси (отм. чл. 98­102)
Раздел VI. Съдебно решение (отм. чл. 103­104)
Раздел VII. Членство в производствена кооперация (отм. чл. 105­106)
Раздел VIII. Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107­107а
Раздел IX. Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108­117
Раздел X. Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118­123а

Глава шеста
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I. Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124­129
Раздел II. Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130­135

Глава седма
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Раздел I. Редовно работно време, чл. 136­142
Раздел II. Извънреден труд, чл. 143­150
Раздел III. Почивки, чл. 151­154а

Глава осма
ОТПУСКИ

Раздел I. Видове отпуски, чл. 155­171а
Раздел II. Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172­178

Глава девета
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Раздел I. Общи разпоредби, чл. 179­181
Раздел II. Награди (отм. чл. 182­185)
Раздел III. Дисциплинарна отговорност, чл. 186­199

Глава десета
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел I. Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200­202
Раздел II. Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203­212
Раздел III. Други видове обезщетения, чл. 213­228

Глава единадесета
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, чл. 228а­241

Глава дванадесета
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Раздел I. Общи разпоредби, чл. 242­246
Раздел II. Системи на заплащане на труда, чл. 247­256
Раздел III. Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 257­268
Раздел IV. Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269­272

Глава тринадесета
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА,
чл. 273­290

Глава четиринадесета
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО,
чл. 291­300

Глава петнадесета
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Раздел I. Специална закрила на непълнолетните, чл. 301­305
Раздел II. Специална закрила на жените, чл. 306­313а
Раздел III. Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314­321
Раздел IV. Специална закрила на работещите пенсионери (отм. чл. 322­324)

Глава шестнадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел I. Прекратяване на трудовия договор,
чл. 325­336
Раздел II. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337­340
Раздел III. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация (отм. чл. 341­343)
Раздел IV. Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344­346

Глава седемнадесета
ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
Раздел I. Трудова книжка,
чл. 347­350а
Раздел II. Трудов стаж, чл. 351­356

Глава осемнадесета
ТРУДОВИ СПОРОВЕ,
чл. 357­398

Глава деветнадесета
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ

Раздел I. Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399­412
Раздел II. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а­416

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 1­2

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ, § 3­3в

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 4­18

Закон за изменение на Кодекса на труда от 1990 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 1992 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 1998 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2001 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2002 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2004 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2005 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2006 г. (Извлечение)
Закон за изменение на Кодекса на труда от 2007 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител от 2008 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2008 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 23 февруари 2010 г. (Извлечение)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 30 юли 2010 г. (Извлечение)