Начало

Какви са задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за

ВЪПРОС: Преди няколко месеца открих фирма в която съм наел 10 човека на трудов договор, които работят като консултанти по маркетинг и продажби на различни видове стоки. Тяхната работа е свързана ежедневно най-малко по 6 часа с ползването на компютър. Какви са моите задължения, като работодател по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютрите?

Марин Господинов, Велико Търново

ОТГОВОР: Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие на всяка фирма с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.
Работата с компютър, като вид специфична дейност, изисква и специфични условия на труд, които следва да бъдат съобразени със трудовото законодателство в Република България.
Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютри се съдържат в Наредба № 7 от 05.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
По смисъла на тази наредба:
• “видеодисплей” означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й;
• “лице, работещо с видеодисплей”, е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време;
• “работно място за работа с видеодисплей” е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор - машина; аксесоари по избор; периферни устройства - модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност; заобикаляща работна среда.
Ето защо в изложението под “работа с компютри” ще разбираме “работа с видеодисплеи” .
Като работодател Вие следва да извършите оценка на риска на работните места с видеодисплеи съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, за да се определят възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
Ваше задължение е да осигурите на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при: постъпване на работа; съществени изменения на организацията на работното място и въвеждане на ново оборудване.
Задължен сте да се консултирате с работещите и/или техните представители и да създадете условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма. Важно е да има добър социален диалог с работещите с видеодисплеи, като им предоставяте информация за предприетите от Вас мерки за осигуряване на условията на труд.
Необходимо е да осигурите преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
- преди започване на работа с видеодисплеи;
- един път на три години за лицата, ненавършили 40 години и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
- при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
Средствата за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите, посочени по-горе, са за Ваша сметка.
Трябва да регламентирате броя на почивките, реда на тяхното ползване и продължителността им в съответствие с Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.
Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е Ваше задължение и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Вие следва да се обърнете към служба по трудова медицина или към специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, за да разработят подходящия режими на труд и почивка. Това се извършва чрез оценка на работните места за определяне на вида, тежестта и напрежението на трудовата дейност, факторите на работната среда и организацията на трудовия процес и оценка на риска от въздействие на неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес върху здравето и работоспособността на работещите.
Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
Времето за почивките се включва в рамките на работния ден (работната смяна).
Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда.
Тези режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.
Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, на основата на физиологични и здравни критерии.
Видът на регламентираните почивки в зависимост от начина на използването им (активни, полупасивни или пасивни) се определя от преобладаващия вид натоварване на работещите и от факторите на работната среда и трудовия процес.
Работодателят осигурява подходящи места за почивка в зависимост от условията на труд, вида на регламентираните почивки, възрастовия състав на работещите, състоянието на санитарно-хигиенните условия в производствените помещения.
За осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работните места с видеодисплеи трябва да се отговори на следните изисквания, които са изчерпателно дадени в Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, а именно:

I. Изисквания към оборудването
1. Използваното оборудването да не предизвиква рискове за лицата, работещи с видеодисплеи.
2. Екран:
а) знаците върху екрана да са добре и ясно оформени, с подходящ размер и разстояние между знаци и редове;
б) изображението на екрана да е стабилно, без трептене или други форми на смущения;
в) яркостта и/или контрастът между знаците и фона да могат да се регулират от лицето, работещо с видеодисплеи и да се променят лесно в зависимост от условията на средата;
г) екранът да е подвижен, да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти, в зависимост от нуждите на лицето, работещо с видеодисплей;
д) да няма отражения или отразен блясък върху екрана, причиняващи дискомфорт на лицето, работещо с видеодисплей;
е) да има възможност за ползване на отделен плот за екрана или регулируема маса.
3. Клавиатура:
а) клавиатурата да може да се накланя и да е отделена от монитора, за да позволява заемането на удобна работна поза и да не предизвиква умора на ръцете и китките;
б) пространството пред клавиатурата да е достатъчно и да дава възможност за опора на ръцете и китките на лицето, работещо с видеодисплей;
в) клавиатурата да е с матова повърхност за предотвратяване на отразения блясък;
г) начинът на подреждане и характеристиките на клавишите да улесняват ползването на клавиатурата;
д) знаците върху клавишите да са контрастни и четливи при обичайна работна поза.
4. Работна маса и работна повърхност:
а) работната маса или работната повърхност да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване;
б) държателят на документи да е стабилен, да се регулира и да е поставен в положение, което да намалява причиняващите дискомфорт движения на главата и очите при работа;
в) работното място да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза.
5. Работен стол:
а) работният стол да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза;
б) седалката да се регулира на височина;
в) облегалката на стола да се регулира на височина и наклон;
г) да има възможност за поставяне на опора за краката при желание на лицето, работещо с видеодисплей.

II. Изисквания към работната среда

1. Работното място да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения.
2. Осветление:
а) общото и/или локалното осветление да осигуряват достатъчно осветеност и подходящ контраст между екрана и заобикалящата го среда, като се отчитат видът работа и състоянието на зрението на лицето, работещо с видеодисплей;
б) смущаващите зрението блясък и отражение от екрана да се отстранят чрез подходящо съответствие между разположението и подреждането на работното място и разположението и техническите характеристики на източниците на изкуствено осветление.
3. Отражения и блясък:
а) работното място да е организирано така, че източниците на светлина, като прозорци и други отвори, прозрачни или полупрозрачни стени и ярко оцветени повърхности или стени, да не предизвикват директен блясък, както и отражения от екрана;
б) прозорците да имат завеси или щори, които при нужда да намаляват дневната светлина, падаща на работното място.
4. При оборудване на работното място да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия.
5. Оборудването на работното място да не води до отделяне на допълнителна топлина, която би могла да предизвика дискомфорт на работещия.
6. В работните помещения да се осигурява и поддържа подходящо ниво на влажност.
7. Всички видове лъчения, с изключение на видимата част на електромагнитния спектър, да бъдат с пренебрежимо ниски нива от гледна точка на защитата на здравето и безопасността на работещите.

III. Взаимодействие “оператор/компютър”
При проектиране, избор, пускане в експлоатация, промяна на програмния продукт, както и при организиране на дейностите, при които се използват видеодисплеи, работодателят трябва да осигури:
1. програмен продукт, подходящ за съответната работна задача;
2. програмен продукт, лесен за ползване и при възможност приспособим за нивото на знанията и опита на лицата, работещи с видеодисплеи; без знанието на работещия да не се прилагат количествени или качествени проверки или оценки за извършваната работа;
3. системите да осигуряват обратна връзка към работещия за резултата от неговата работа;
4. системите да представят информация във формат и скорост, съобразени с възможностите на работещия;
5. прилагане на ергономичните принципи по отношение на програмния продукт, особено при процеса на преработка на информация от работещия.

Емилия Александрова, главен инспектор в дирекция “Правна”, ИА “ГИТ”