Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

13 – 15 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Диана Митева, Неделчо Митев, Валя Гигова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

19 - 20 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

21 - 22 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 29 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 - 6 декември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Емануела Балевска, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Валя Гигова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

5 - 6 декември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена: 240.00 лв. с ДДС

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Всяка година в Европейския съюз загиват 5720 души в резултат на злополуки по данни на EUROSTAT. Освен това по оценки на Международната организация по труда още 159 500 работещи в Европа умират от професионални заболявания. На всеки четири и половина секунди някъде в ЕС работник претърпява злополука, която става причина за принудителен престой вкъщи, в продължение най-малко на три работни дни. Броят на трудовите злополуки, довеждащи до отсъствие от работа в продължение на три или повече дни, е огромен - надхвърля 7 милиона годишно. Особено се открояват в това отношение малките и средните предприятия - те представляват 82% от общия брой злополуки и 90% от общия брой на смъртните злополуки. Строителството, селскотото стопанство, транспорта и здравния сектор са най-засегнати.
Вземайки впредвид тези данни може да се изчисли, че на всеки 3,5 минути умира човек, по причини, свързани с работата. В човешко изражение цената е най-болезнена за работниците и техните семейства: зад статистиките стоят реални лица и съдби. Повечето от тези причини са преодолими и първата стъпка в превенцията е оценката на риска. Точно това е и посланието на паневропейската кампания за оценката на риска “Здравословни работни места. Добре е за всеки - Добре е за бизнеса”, стартирана от Европейската агенция по здраве и безопасност при работа (ЕА ЗБР). Кампанията се фокусира основно върху секторите с висок риск, като строителство, здравни грижи и селско стопанство и върху специфичните потребности на малките и средните предприятия. Тази кампания ще продължи 2 години (2008-2009). Тя е съгласувана и със Стратегията на Общността за здраве и безопасност при работа (2007-2012), чиято цел е да се намалят с една четвърт злополуките в ЕС.
Съгласно хармонизираното Европейско законодателство всеки работодател в ЕС е задължен да извърши оценка на риска. С приемането на Европейската рамкова директива през 1989 г. оценката на риска се превърна в широко разпространен подход за организиране на превенцията на работното място и стотици хиляди компании от цяла Европа редовно извършват оценка на риска.
“Всяка отделна злополука или професионална болест е вече твърде много”, твърди в изказване послучай стартирането на кампанията Владимир Шпидла, комисар на Комисията по заетостта, социалните дейности и равните възможности. “Дори когато не са с фатален изход, последствията им са неприемливи, както за пострадалите хора, така и за икономиката. Всяка година милиони работещи в Европа, пострадали от злополуки, са принудени да останат в дома си най-малко за три дни, което струва изключително скъпо на икономиката. Оценката на риска е ключа към намаляването на тези цифри. Но тя е само първата крачка, която трябва да бъде последвана и от мерки и действия.”
Според Директора на ЕА ЗБР Юка Такала, “чрез кампанията за здравословни работни места ние искаме да мотивираме предприятията да извършат оценка на риска (ОР) по най-добрия начин, въвличайки всички участници на работното място. Искаме също така да представим добрите практики, които да бъдат адаптирани към други предприятия и работни места.” Такала също така подчерта основните послания на кампанията: “Първо - ОР не е непременно сложна или бюрократична система, нито е задача, изпълнима само от експерти. Това е мит, особено разпространен в малките и средните предприятия. Нещо повече - съществуват редица инструменти (като готови въпросници например), които могат да подпомогнат процеса на ОР, а особено подкрепен и преценен като напълно приложим от ЕА ЗБР е петстъпковия подход към ОР. Второ, добре извършената ОР води и до печалби и преимущества за бизнеса, защото превръщането на работните места в здравословна и безопасна среда позволява да се намали абсентизма (отсъствията поради болест) и осигурителните и застрахователните разходи и също така повишава мотивацията и продуктивността на работещите”
“Оценката на риска позволява също така да се намали бремето на националните здравноосигурителни системи”, твърди Романа Томк, държавния секретар по труда, семейството и социалните дейности на Словения. Настоящото (Словенско) и бъдещите председателства в ЕС, както и социалните партньори твърдо подкрепят кампанията на ЕА ЗБР, тя се подкрепя и от националните фокусни точки (обикновено това са националните институции, ангажирани с професионалната безопасност и здраве) във всичките 27 страни-членки. “Това показва, че професионалната безопасност и здраве е ключова тема в Европейския социален модел”, добавя тя.
Оценката на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

 • възможности за причиняване на нараняване или увреждане,
 • възможности за отстраняване на опасностите,
 • ефективно или планирано въвеждане на превантивни или защитни мерки с цел контрол на риска.

Повече за оценката на риска можете да научите на:

 • http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

“Здравословни работни места: Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Европейска кампания за оценка на риска”

През 2004 г. Европейската комисия излезе със съобщение относно практическото прилагане на Рамковата директива 89/391 и първите пет специални директиви. В него се подчертава необходимостта от разпространяване на задачата по извършване на оценка на риска, както и потребността да се подобри прилагането и качеството на оценката на риска. Задачите по оценката, документирането и контролът на риска не са повсеместно разпространени, включително и в държави-членки с традиция, основана на превенция. При определяне на риска най-важното е да се прецени дали той може да бъде отстранен. Ако отстраняването на риска е невъзможно, рисковете следва да бъдат контролирани. Оценката на риска често се възприема като еднократно действие, което не подлежи на устойчиво развитие. Не се извършва колективен анализ и оценка на рисковете. В резултат от това се прилагат изолирани мерки, но отсъства цялостен подход към анализа на условията на работното място. В хода на извършваните повърхностни оценки на риска се поставя акцент върху набелязването на очевидните и непосредствените рискове; подценява се значението на дългосрочното въздействие, например влиянието на някои химикали. Рядко се вземат предвид психо-социалните рискове и факторите, свързани с организацията на работния процес. Работодателите не следят достатъчно за ефективността на прилаганите от тях мерки.

Цели на кампанията
Оценката на риска може да бъде сложна задача, особено за малките и средните фирми, но не е нужно да се възприема по този начин. Целите на кампанията за оценка на риска са:

 • повишаване на осведомеността относно юридическата отговорност, значението и практическата необходимост от оценка на рисковете на работното място. Оценката на риска не е самоцел, а мощен инструмент за идентифициране на потребността от превантивни мерки,
 • демистифициране на процеса и демонстрация, особено пред малките и средните предприятия, на факта, че оценката на риска не е непременно сложна, бюрократична задача, изпълнима само от експерти,
 • промоция на подхода от пет стъпки за извършване на оценка на риска
 • насърчаване на предприятията да извършват оценката на риска със собствени ресурси, ако разполагат с компетентния за това персонал на работното място,
 • подчертаване на факта, че оценката на риска е непрекъснат процес, а не еднократно задължение,
 • подчертаване на факта, че качеството е важно (и важността от документиране, проследяване и извършване на прегледи на оценката на риска),
 • насърчаване на по-широкото участие в оценката на риска, ангажиране на всички на работното място в оценката на риска,
 • популяризиране на добрите практики, които могат да бъдат прилагани на различни места и улесняващи процеса.

Крайната цел, разбира се, е да се допринесе за намаляване на броя на хората с наранявания или сериозно влошено здравословно състояние по причини, свързани с труда, както сега, така и в бъдеще.

Стратегия на кампанията
С началото на кампанията за оценка на риска (2008-2009) Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за първи път преминава към двугодишен кампаниен цикъл. Целта е да се повиши ефективността на кампаниите във връзка с постигането на целите на стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
С удължаване на продължителността на европейската кампания на две години се предоставя повече време за подготовка и проследяване на резултатите, в това число и за планиране на стратегията на кампанията и подготовката на нови материали за нея, както и за превода, изготвянето и разпространението им.
Успехът на кампанията зависи от активната поддръжка и приноса на голям брой заинтересовани страни и партньори на кампанията, включително и фокусните точки на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, които обикновено са националните органи за здраве и безопасност при работа на съответните държави-членки. Следователно новият модел е фокусиран в по-голяма степен върху провеждането на кампании, основани на работа в мрежа. Това дава повече време за проследяване на резултатите, особено по отношение на популяризирането на добрите практики, и за създаване на партньорства.
Кампанията има за цел също така да привлече широк кръг от предприятия и организации, с оглед пренасяне на посланията до доставчици, изпълнители и съседи и насърчаване на участието им в нея. Големите предприятия имат интерес да подпомогнат по-малките чрез съвместна работа и обмен на опит и знания по отношение на веригите на доставки.
Кампанията се ползва с подкрепата на словенското и френското председателство на ЕС през 2008 г. и на чешкото и шведското председателство през 2009 г., на Европейския парламент, Европейската комисия и европейските социални партньори.

Календар на проявите 2008 г.
13 юни - Начало на кампанията в Брюксел с участието на Европейската комисия и на словенското председателство на ЕС
20-26 октомври - Европейска седмица на безопасността и здравето при работа
(43-та календарна седмица)
3-4 ноември - Международен форум по здраве при работа (FITS - Forum International Travail Sante) в рамките на френското председателство на ЕС
ноември/декември Оценка на ниво ЕС на кандидатите за наградата за добри практики, излъчени от държавите-членки.
В рамките на кампанията се присъждат награди за добра практика, с които се отличават компании и организации, допринесли значително за насърчаването на оценката на риска на работното място. През цялата 2008 г. раздаването на награди за добра практика се организира на национално и европейско ниво.
След обявяване на носителите на наградите за добра практика ще се извърши популяризиране на примера им през цялата 2009 г.

Материали на кампанията
Всички материали на кампанията са на разположение на 22 от езиците на ЕС и могат да бъдат изтеглени безплатно от уебсайта на кампанията на:

 • http://hw.osha.europa.eu
 • http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
 • http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary/campaign_summary/

Сайтът предоставя достъп до инструменти за оценка на риска по сектори и вредни фактори, които да подпомогнат практическите аспекти при извършване на оценката на риска.
За повече информация относно проявите и начините за участие се свържете с фокусната точка във Вашата страна - подробности можете да откриете на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа на адрес:

 • http://osha.europa.eu/about/partners/focal_points/

Задачата за извършване на оценка на риска не е повсеместно разпространена
Съгласно проучване, проведено през 2004 г., във Франция 76% от работодателите в предприятия с персонал 20 и повече души твърдят, че са извършили оценка на риска и са завели необходимата документация. В Нидерландия по данни на Холандския инспекторат по труда през 2006 г. 42% от най-малките предприятия, с персонал между 1 и 4 души са извършили оценка на риска (53% сред предприятията с 5 до 9 работници). При предприятията, с персонал между 10 и 99 души този процент е 81%, а при тези с повече от 100 работници - 97% и т.н.
Качествената оценка на риска, включително документирането, прегледът и изготвянето на планове за действие, остава съществено предизвикателство. Според резултатите от проведено по-задълбочено проучване върху оценката на риска в Италия в периода 2000-2002 г. 95% от предприятията заявяват, че са извършили оценка на риска, но само 54% са направили и преглед на тази оценка. Освен това в 23% от случаите не са идентифицирани изложените на рисковете работници, а в 21% от случаите има недостиг или липсва информация или описание на превантивните и защитните мерки. Това показва също така, че включването на работниците в процеса по оценка на риска е по-важно в по-големите предприятия: 41% в най-малките предприятия (6-10 работници) и 57% в най-големите предприятия (200 и повече работници).
В Обединеното кралство проучване, проведено от Синдикалния конгрес през 2007 г. сред представителите по въпросите на безопасността, посочва, че по-малко от три от всеки десет (28%) заявяват, че са доволни от участието си в изготвянето на оценката на риска. Четиридесет и четири процента твърдят, че нямат никакво участие, а 27% отговарят, че са ангажирани в недостатъчна степен, и т.н.

Подходът от пет стъпки
За повечето фирми ясният подход от пет стъпки за оценка на риска следва да даде добри резултати. Съществуват и други методи, които са също толкова ефикасни, особено при по-сложни рискове и обстоятелства.
Стъпка 1 - Набелязване на опасностите и застрашените лица
Издирване на онези неща на работното място, които биха могли да причинят увреждане, и определяне на работниците, които могат да бъдат изложени на опасност.
Стъпка 2 - Оценка на рисковете и тяхното подреждане по приоритети. Оценяване на съществуващите рискове (тежест, вероятност и др.) и подреждането им по степен на важност. Наблягането върху дейностите по премахване или предотвратяване на рисковете е от първостепенно значение.
Стъпка 3 - Решение за предприемане на превантивни действия
Определяне на подходящите мерки за отстраняване или контрол на рисковете.
Стъпка 4 - Предприемане на действия
Прилагане на превантивни и защитни мерки посредством план на приоритетите (най-вероятно всички проблеми не могат да бъдат решени незабавно) и уточняване кой какво и кога прави, какви са крайните срокове за съответните задачи и какви средства са отпуснати за прилагане на мерките.
Стъпка 5 - Контрол и преглед
През равни интервали от време трябва да се правят прегледи на оценката на риска с цел да се гарантира нейната актуалност. Прегледите са задължителни при всеки случай на значителни промени в организацията или в резултат от изводите, направени при разследване на злополука или “потенциално опасна ситуация.

Допълнителни връзки в интернет
Уебсайт на кампанията

 • http://hw.osha.europa.eu

Фактологична справка 80: Оценка на риска - роли и отговорности

 • http://osha.europa.eu/publications/factsheets/80

Фактологична справка 81: Оценката на риска - ключ към здравословни работни места

 • http://osha.europa.eu/publications/factsheets/81

Директива на Съвета 89/391 от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

 • http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/1

Оценка на риска

 • http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

Д-р Дарина КОНОВА, държавен експерт в МТСП