Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

13 – 15 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Диана Митева, Неделчо Митев, Валя Гигова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

19 - 20 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

21 - 22 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 29 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 - 6 декември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Емануела Балевска, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Валя Гигова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

5 - 6 декември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена: 240.00 лв. с ДДС

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

На свое заседание на 17 януари 2008 г., Министерският съвет одобри Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Дв. бр. 11 от 5 февруари 2008 г.). Измененията и допълненията на наредбата са във връзка с постъпили запитвания и жалби по линия на мрежата СОЛВИТ1, касаещи въпроса за зачитането на периоди на трудова заетост в други държави-членки на Европейския съюз, Швейцария и страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Те се наложиха, поради това, че съществуващата национална нормативна уредба не може в пълна степен да гарантира на лицата, които са придобили част от трудовия си стаж на територията на друга държава-членка, равно третиране по отношение на възнаграждението, което може да доведе до получаване на по-ниско възнаграждение при равни други условия и на практика ги поставя в по-неблагоприятно положение спрямо работниците и служителите - местни граждани.
Принципът, който произтича от националния характер на трудовото законодателство и неговото действие в пределите на страната и спрямо работниците и служителите и работодателите на територията на страната, е, че поначало се признават трудовите права, придобити от работниците и служителите на работа при български, смесени или чуждестранни работодатели със седалище и регистрирани в Република България, както и правата на работници и служители, придобити в български предприятия със седалище и регистрирани в чужбина. “Признаването” на тези права означава, че те могат да бъдат предявявани пред компетентните български държавни, включително и юрисдикционни органи за тяхната защита. Такива права са зачитане на времето за трудов стаж, правото на отпуск, на обезщетения по трудовото правоотношение и др.
Разпоредбата на чл. 11 от Кодекса на труда допуска изключение от този принцип, когато предвижда, че трудови права, придобити в чужбина, се признават и в Република България, но при определени условия: когато това признаване е предвидено в “закон, акт на Министерския съвет или на международен договор, по който страна е Република България”. Най-честата практика по признаването на придобити права в чужбина традиционно се съдържа в сключени двустранни спогодби за социална сигурност и за заетост, в които обаче обикновено също липсват разпоредби, свързани с признаване в Република България на трудови права, придобити в други държави.
От 1 януари 2007 г. Република България се включи в общия механизъм за координация на системите за социална сигурност, който действа по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, Швейцария и страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и е уреден в европейското право и по-конкретно в регламент 1408/71. Чрез тяхното прилагане се координират взаимноизгодно националните разпоредби, третиращи териториалния обхват на схемите за социално осигуряване по такъв начин, че да не е възможно осигуреното лице да остане без защита, или да е обект на натрупващи се защитни мерки по тези национални схеми. Това се отнася и за гарантиране на придобитите социално-осигурителни права (или износ на социално-осигурителни обезщетения). На практика, това означава, че нашата страна ще отчита осигурителния стаж, придобит в други държави-членки, преди и след 1 януари 2007 г., както и че другите държави-членки също ще отчитат този стаж, придобит в Република България, преди и след тази дата.
Следователно досега са налице европейски координационни механизми и техники, свързани с гарантиране на осигурителни права на лицата, придобити на територията на две или повече държави-членки на Европейския съюз, които обаче не можеха да бъдат отнесени и към правата по трудови правоотношения.
Съдът на Европейските общности многократно се е произнасял, че липсата на признаване на периоди на заетост, придобити на територията на други държави-членки, когато те имат значение за професионалното израстване и възнаграждението на лицата, представлява непряка дискриминация и нарушение на чл. 39 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) и на чл. 7 от Регламент 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работниците в Общността (Решение по дело С-187/96, Решение по дело С-195/98 и други).
Независимо от факта, че българското законодателство не предвижда изрична забрана за отчитане на трудов стаж и професионален опит, придобити на територията на други държави-членки на Европейския съюз, както и че разпоредбите на ДЕО и на Регламента 1612/68/ЕИО имат пряко действие и предимство пред нормите на националното право, практиката показва, че съществуващата нормативна уредба не можеше да гарантира на лицата, които са придобили част от трудовия си стаж на територията на друга държава-членка, равно третиране по отношение на възнаграждението.
Това наложи предприемането на действия за осигуряване на равно третиране, както на българските граждани, които са работили на територията на Европейския съюз, така и на гражданите на други държави-членки, които идват да работят в Република България, с българските граждани, които не са напускали страната, което да гарантира правото им на свободно движение в рамките на Европейския съюз.
На първо място, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, работодателят следва да отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава-членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите-членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв, съгласно законодателството на съответните държави.
На второ място, в наредбата се уреждат и правата на гражданите на държава-членка и на членовете на техните семейства, в случаите, когато те са упражнявали без трудово правоотношение трудова дейност и/или професия на територията на тези държави, която е същата или сходна с работата, за която те впоследствие сключват трудов договор с български работодател и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове, или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица съгласно законодателството на съответните държави (чл.12, ал. 4, т. 4 НСОРЗ).
Според § 3, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Постановлението за изменение и допълнение на НСОРЗ, “Държава-членка” е всяка държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Швейцария.
В § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби са уредени необходимите документи, с които гражданите на държавите членки ще установяват трудовия и осигурителния си стаж при постъпване на работа по трудово правоотношение. Това могат да бъдат трудов договор или други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция съгласно законодателството на съответната държава. Документите, в зависимост от страната на произход, трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).
При съблюдаване на принципа за равно третиране, в чл. 12, ал. 4, т. 2 от наредбата, е предвидено, при същите условия да бъдат поставени и българските граждани, упражнявали без трудово правоотношение същата или сходна трудова дейност или професия, в случай че са били осигурени за всички осигурени социални рискове, или за всички осигурени социални рискове с изключение на трудова злополука, професионална болест и безработица. Следователно, като трудов стаж при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, се приема времето, през което лицата не са били в трудови правоотношения, но са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица.
В тази хипотеза могат да попаднат изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите (чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО).
Тази разпоредба е приложима например и спрямо лица, регистрирани като упражняващи свободна професия, които по принцип са задължително осигурени за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт, но по свой избор могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4 КСО).
По този начин, ако едно лице (например адвокат, нотариус, експерт-счетоводител и т.н.) упражнява свободната си професия и е избрало да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и впоследствие реши да постъпи на сходна работа по трудово правоотношение, ще е налице законово основание за признаване на времето, през което се е самоосигурявало, за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. При постъпване на работа по трудов договор това лице представя надлежно оформена и заверена от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт осигурителна книжка, с която установява времето, през което по силата на Кодекса за социално осигуряване (чл. 4, ал. 4), се е осигурявало за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4 на чл. 12 НЗОРЗ, се определя с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5 НСОРЗ). Всеки работодател определя с вътрешните правила за работната заплата условията, при които се зачита еднаквостта или сходството на работата, длъжността или професията.

Мариана ВАСИЛЕВА, младши експерт в дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” на МТСП
________________________
1 Мрежата СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помогне на гражданите и фирмите в Европейския съюз да намерят бързи и прагматични решения на проблеми, възникващи от неправилно прилагане на европейското законодателство от националните администрации. За повече подробности: интернет адрес: ec.europa.eu/solvit.