Sidebar

Меню

Процедура № 22 - Издаване на удостоверение за регистрация на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Процедура № 22 - Издаване на удостоверение за регистрация на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Автори: Стоянка ИЛОВА
Код на продукт: zut-proc22
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Удостоверението за регистрация дава право на консултанта:
1. Като независима страна, различна от проектанта, изработил проекта, да извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект (ОСИП).
2. Като независима страна, различна от строителя, да осъществява строителен надзор (СН) по време на изпълнение на строителството.
3. Да извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Правно основание

  • Член 166-168 от Закона за устройство на територията
  • Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на удостоверение
Списък на правоспособните физически лица
Декларация за включване в списъка на правоспособните лица, чрез които се упражнява дейността
Декларация за удостоверяване липсата на извършени нарушения
Формуляр за заплащане на дължимата такса

Книги

  • Актуални

  • Очаквани