Sidebar

Меню

Процедура № 16 - Разрешаване на строителството и изграждане на огради

Процедура № 16 - Разрешаване на строителството и изграждане на огради
Автори: Савин КОВАЧЕВ
Код на продукт: zut-proc16
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Процедурата се изразява в получаване на разрешение за строеж на ограда и извършване на нейното строителство съгласно одобрените строителни книжа. С изграждането на огради се материализират границите на поземлени имоти. Това най-често се извършва след влизане в сила на подробен устройствен план, който превръща един неурегулиран поземлен имот в урегулиран (УПИ), както и след провеждане на процедури по възстановяване право на собственост, попълване или поправяне на кадастрална карта (кадастрален план) или изменение на подробен устройствен план за регулация. В тези случаи трасирането на оградата представлява и трасиране границите на поземления имот. Процедурата съчетава извършване на геодезически дейности, както и издаване на индивидуален административен акт - разрешение за строеж. Самата ограда представлява строеж от шеста категория по смисъла на чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на оградите по чл. 151, ал. 1, т. 11 ЗУТ.

Правно основание

  • Член 48, чл. 137, чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 148, чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона за устройство на територията
  • Член 12, чл. 16-19, чл. 56, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
  • Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
  • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците

Книги

  • Актуални

  • Очаквани