Sidebar

Меню

ЗДДС

Заглавие
Семинар по счетоводство и данъци
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки
Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи

Книги

  • Актуални

  • Очаквани