Sidebar

Меню

ЗДДФЛ

Заглавие
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 07
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 05
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.

Книги