Sidebar

Меню

Закон за обществените поръчки

Заглавие
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Новите положения при обществените поръчки
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 01
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Новите процедури в Закона за обществените поръчки
Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Новият закон за обществените поръчки
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Новата правна уредба на обществените поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки

Книги

  • Актуални

  • Очаквани