Sidebar

Меню

ВКС

Заглавие
Актуални въпроси на облигационното право
Актуални въпроси на търговското право
Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
Граждански процесуален кодекс
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по вещно право
Семинар по граждански процес
Семинар по граждански процес
Семинар по облигационно право
Семинар по търговско право
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Трудови отношения - 2015 г.

Книги